Електронен каталог

доц. д-р Валентин Ценов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
8110 - 609 в НБУ, д. 945-65-38
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Научна степен: д-р по икономика на съобщенията (Диплома № 16387 от 10.02.1987г. на Висшата атестационна комисия)

Научно звание: доцент по икономика на телекомуникациите (Свидетелство № 22637 от 14.10 2004г. на Висшата атестационна комисия)

Обучение:

Висше образование, редовно обучение в УНСС, специалност “Управление и планиране на народното стопанство”, 1975-1979г.

Редовен аспирант по научната специалност 05.02.18 “Икономика и управление” (икономика и управление на съобщенията)- 1982-1985г.

Защита на научна степен “доктор по икономика” на съобщенията 1986г.

Присъдена научна степен “доктор по икономика” на съобщенията от Висшата атестационна комисия (Диплома № 16387 от 10.02.1987г. на ВАК)

Избран за доцент от Научния съвет “Инфраструктура” при УНСС (протокол № 6 от 07.11. 1994г.) по научната специалност 05.02.18 “Икономика и управление” (Икономика и управление на съобщенията)

Избран за доцент и присъдено научно звание “доцент” от Висшата атестационна комисия (ВАК, Свидетелство № 22637 от 14.10 2004) по научната специалност 05.02.18 “Икономика и управление на телекомуникациите”.

Професионален опит:

Специалист в Научно-изследователски институт по съобщенията (НИИС)

Научен сътрудник I-ва степен в НИИ по съобщенията 1986-1991г.

Ръководител на секция “Икономика на съобщенията” в НИИ по съобщенията 1987-1991

Главен експерт в “Български пощи и далекосъобщения” ЕООД 1991г.

Заместник председател на "Български пощи и далекосъобщения” ЕООД 1992г.

Заместник председател “Маркетинг и развитие” на Българска телекомуникационна компания (БТК-ЕАД)1993-1996г.

Началник управление “Икономика” в Комитет по пощи и далекосъобщения 1997-1999г.

Директор “Икономическа политика” в Министерство на транспорта и съобщенията 1999-2001г.

Директор на магистърска програма “Мениджмънт в телекомуникациите” към Департамент “Телекомуникации” в НБУ 2002-2003г.

Допълнителна квалификация:

Хоноруван преподавател в УНСС – специалност “Икономика на съобщенията” от 1992 година

Специализация в Япония по управление на телекомуникациите (Сертификат от 08.02 1995г. на Japan International Cooperation Agency)

Преподавател в Нов Български Университет, Департамент “Телекомуникации” от 2000 година


Публикации:


Основни публикации:

I. Списък на научни трудове отпечатани в научни тематични сборници:

1. Икономически аспекти на таксуването в съвременните телефонни мрежи - В. Ценов, М. Маркова; издание: Сборник научни трудове от петата национална конференция с международно участие Телеком' 88 стр.95-98.

2. Ефикасност на повикванията и трафика в националната телефонна мрежа и влиянието им върху тарифните приходи - Р. Дочева, В. Ценов; издание: Сборник научни трудове от пета национална конференция с международно участие Телеком' 88 стр. 99-104.

3. План за таксуването в прехода от аналогови към цифрови съобщителни мрежи - М. Драгостинов, В. Ценов, С. Разбойникова - Славчева; издание: Сборник научни трудове от пета национална конференция с международно участие Телеком' 88 стр. 84-89.

4. Evaluating the economic efficiency from the modernization of the telegraph communications in the people's republic of Bulgaria - Г. Стоилов, В. Ценов, Миладинова, Пенева; издание: Научни трудове на Унгарския НИИ за пощи и далекосъобщения Будапеща' 88, стр. 233-240.

5. Изследване на ОПФ по елементи - В. Ценов, Й. Вълчева, М. Маркова; издание: Сборник от научни трудове на НИИС 1987 г., стр.97- 105.

6. Сравнителен анализ на ГЕР в условия на аналогова и цифрова телефонна мрежа на НРБ - В. Ценов, Й. Вълчева, М. Маркова; издание: Сборник от научни трудове на НИИС 1987 г., стр. 99-109.

7. Тенденции в изменението на ГЕР на телефонната мрежа на НРБ до 2010 г - В. Ценов, М. Маркова, Й. Вълчева; издание: Сборник от научни трудове на НИИС 1987 г., стр.110-119.

8. Някои методологични въпроси свързани с определянето на икономическата ефективност на инвестиционните проекти в съобщенията - В. Ценов; издание: Сборник научни трудове на НИИС 1989 г., стр. 89-94.

9. Определяне на тарифните приходи от автоматичен телефонен трафик - М. Маркова, В. Кулева, В. Ценов; издание: Сборник научни трудове на НИИС 1989 г., стр.103-110.

10.Организационни и технико-икономически проблеми на модернизацията на далекосъобщенията в България – М. Драгостинов, В. Ценов; Научен доклад публикуван в сп. „Съобщения и информатика" стр. 44-46.

11.Методи за измерване на продукцията на стопанските организации в съобщенията – В .Ценов, М. Маркова; издание: Научна монография публикувана в НИИС 1988 г.

12. Ролята на телефонните съобщения за икономическото развитие на страната – В. Ценов, М.Маркова; издание: Научна монография публикувана в НИИС 1990 г.

13. Оценка на икономическата ефективност на инвестиционните проекти в съобщенията - В. Ценов, Й .Вълчева, М. Маркова; издание: Научна монография публикувана в НИИС 1991 г.

14. Развитие на съобщенията в условията на прехода към пазарна икономика - М. Маркова, Й. Вълчева, В. Ценов; издание: Научна монография публикувана в НИИС 1992 г.

15. Методи на ценообразуване на услугите в телекомуникациите, доц. д-р Валентин Ценов, Годишник на Департамент "Телекомуникации", НБУ, 2007 г.

16. Развитие на WiMAX решенията за нуждите за метро мрежата, инж. Георги Петров, доц. д-р Валентин Ценов, Годишник на Департамент "Телекомуникации", НБУ, 2007 г.

II. Списък на колективни научни студии (разработки)

1. Технико-икономическа обосновка на стратегическия план за развитие на телефонната мрежа на НРБ до 2010 год. - М. Драгостинов, В. Ценов, НИИС 1986 г.

2. Определяне на прогнозните годишни разходи по елементи на мрежата - М. Драгостинов, В. Ценов; НИИС 1986 г.

3. Генерален план за развитие на телефонната мрежа на НРБ. Раздел Стратегически план до 2010 г. Част I , М. Драгостинов, В. Ценов; НИИС 1987 г.

4. Подмяна на основните производствени фондове в телефонната мрежа до 2010 год. - М. Драгостинов, В. Ценов, НИИС 1987 г.

5. Технико-икономическа обосновка на стратегическия план - М. Драгостинов, В. Ценов, НИИС 1987 г.

6. Генерален план за развитие на телефонната мрежа на НРБ. Раздел: стратегически план до 2010 г. Основни технически планове. План на таксуването - М. Драгостинов, В. Ценов, НИИС 1987 г.

7. Разработка на план за дооборудване на мрежите за ВОТВ за етапа 1990/91 год. - М. Драгостинов, В. Ценов, НИИС 1988 г.

8. Разработка на задания за предпроектни проучвания по мрежи за ВОТВ за етап 1990/91 год. - М. Драгостинов, В. Ценов, на НИИС 1988 г.

9. Разработка на задания за предпроектни проучвания по мрежи за ВОТВ за етап 1995 год. - М. Драгостинов, В. Ценов, на НИИС 1988 г.

10. Разработка на план за цифровизация на транзитната междуселищна мрежа за етапа до 1995 год. - М.Драгостинов, В.Ценов, НИИС 1988 г.

11. Разработка на план за цифровизация на транзитната междуселищна мрежа за етапа до 1990 / 91 год. М. Драгостинов, В. Ценов, НИИС 1988 г.

12.Разработка на задания за предпроектни проучвания на обектите за етап 1990 / 91 г. - М. Драгостинов, В. Ценов, НИИС 1988 г.

13.Разработка на задания за предпроектни проучвания на обектите за етап 1995 год. - М. Драгостинов, В. Ценов НИИС 1988 г.

14.Report of the working group on the feasibility study of the regional backbone network - М.Драгостинов, В.Ценов, НИИС 1991 г.

15. Анализ на влиянието на внедряването на новата техника и технологии върху икономическото развитие на подотраслите на съобщенията, съобразно приетия обхват на изследването - М. Маркова, В. Ценов; НИИС 1989 г.

16. Категоризиране на производствените звена в съобщенията (ПТТС, експлоатационни служби и РСС) - М. Маркова, В. Ценов, Й. Вълчева, Е. Георгиева, НИИС 1991 г.

17. Разработка на решения за дооборудване и организация на местните връзки към 1995 г. по главни мрежи за I етап - М. Драгостинов, В. Ценов, НИИС 1989 г.

18. Инструкция за практическо приложение на методиката за определяне на икономическата ефективност на инвестиционните проекти в съобщенията - В. Ценов, М. Маркова, Й. Вълчева, НИИС 1990 г.

19. Разработване на вътрешно-отраслови цени на продукцията на стопанските организации, които не реализират тарифни приходи (ЛКС, ППС, КИС) - В. Ценов, М Маркова, НИИС 1989 г.

20. Разработване на препоръки за организационното, технологическо и икономическо разделение на Националната съобщителна система на поща и далекосъобщения - В. Ценов, М. Маркова, Й. Вълчева на НИИС 1991 г.

21. Осигуряване на условия за съвместно ползване на съоръжения и помещения (Collocation), М. Петкова, А. Славински, В. Ценов, НБУ, стр. 9-13, 16-22, 30-50, 64-69.

III. СПИСЪК на доклади изнесени на научни коннференции.

1. Evaluation of the influence of traffic efficiency on the operating revenues in the national telephone network of the people republic of Bulgaria Hochschule fur verkehrswesen “Fridrih List”, Dresden 1989 г.

2. Сравнителен анализ на икономическите резултати от функционирането на различните комутационни системи в местните телефонни мрежи - В. Ценов, М. Маркова; изнесен на IV Научно-техническа конференция по съобщенията с международно участие Банско 1989 г., издадено резюме стр. 20.

3. Технико-икономически аспекти на внедряването на цифрови линейни трактове в районираните телефонни мрежи -А.Аянов, С.Рабов, В.Ценов, М.Маркова; изнесен на IV НТ конференция с международно участие Банско 1989 г., издадено резюме стр. 80-81.

4. Технико-икономически подход при оценка на необходимостта от резервиране на отделни модули от апаратура за таксуване - В. Радойчевски, В. Ценов, Л. Маринов, Д. Андреев, В. Бенчев; изнесен на IV НТ конференция с международно участие Банско 1989 г., издадено резюме стр. 123-124.

5. Перспективи за развитие на телефонните съобщения в НРБ до края на XX и началото на XXI век - А. Гоцева, М. Драгостинов, М. Петкова, И. Станев, Р. Дочева, В. Ценов; изнесен на IV Научно-техническа конференция с международно участие Банско 1989 г., издадено резюме стр. 5-6.

6. Regional Backbone Network Planning - А. Гоцева, М. Драгостинов, И. Станев, Р. Дочева, В. Ценов; изнесен на Seminar on Teletraphic Theory and Computer Modeling, ITU Conference, Geneva 1989 г.

7. Икономически аспекти на цифровото наземно телевизионно разпръскване, В.Ценов, доклад на научен семинар, на департамент “Телекомуникации”, НБУ, 2001 г.

8. Ценообразуване на услугите по съвместно ползване на помещения и съоръжения, научна конфепенция с международно участие, ТЕЛЕКОМ 2003

9. Икономически аспекти на регулирането в телекомуникациите, научна конференция ТЕЛЕКОМ 2006

10.ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ ЦЕНИ В ПЕРИОДА 1998 – 2008,Научна конференция „Телеком 2009”, 8 -9 октомври, Варна

11. РЕГУЛИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО В ИНТЕРНЕТ, Научна конференция „Достъп без граници”, АСТЕЛ, 27 – 28 април 2010

12. Ценов, Валентин and Славински, Антони (2009) Динамика и развитие на телекомуникационните цени е периода 1998 - 2008. In: Годишна национална конференция с международно участие "Телеком 2009: Електронните съобщения – стабилизиращ фактор в условията на глобална финансова и икономическа нестабилност", 8-9 октомври 2009, Варна, България.

13. Михайлов, Здравко and Ценов, Валентин (2012) Изчисляване на нетните разходи от предоставяне на универсалната пощенска услуга - необходимост от прагматичен метод. In: XX национална конференция с международно участие "Телеком 2012: Телекомуникациите - фактор за устойчиво развитие на обществото", 18-19 октомври 2012, София, България. (In Press)

14. Ценов, Валентин (2015) Икономически аспекти на пазарното насищане на мобилния пазар. 23-та национална конференция с международно участие "Телеком 2015: Свързани сме" : Доклади . ISSN 1314-2690 (In Press)

15. Ценов, Валентин and Христова, Алена (2006) Икономически аспекти на регулирането в телекомуникациите. In: Телеком 2005 : достъпни и надеждни телекомуникации : доклади [от] Национална конференция с международно участие, 6-7 октомври 2005 г., МДУ "Фр. Жолио-Кюри", курорт "Св. Константин" - Варна. Съюз на учените в България, София, pp. 57-65. ISBN 9789548329804

16. Ценов, Валентин (2014) Компенсиране на нетните разходи на БТК. 22-ра национална конференция с международно участие "Телеком 2014: Телекомуникациите - среда за взаимна свързаност" : Доклади . pp. 157-167. ISSN 1314-2690

17. Христова, Алена and Ценов, Валентин (2007) Нова концепция и критерии за предприятие със значително въздействие върху пазара. In: Телеком 2006 : ефективни и достъпни телекомуникации - ново качество на живот : доклади [от] Национална конференция с международно участие, 12-13 октомври 2006 г., МДУ "Фр. Жолио-Кюри", курорт "Св. Константин" - Варна. Съюз на учените в България, София, pp. 39-45. ISBN 9789548329910

18. Ценов, Валентин (2013) Пазарните оценки на БТК. XXI национална конференция с международно участие Телеком 2013: Телекомуникациите в условията на глобализацията, София, 17 – 18 октомври 2013 г. . pp. 199-208. ISSN 1314-2690

19. Ценов, Валентин (2010) Регулиране на съдържанието в Интернет. In: Конференция АСТЕЛ `2010 "Достъп без бариери", 27–28 април 2010 г., София, България.

20. Ценов, Валентин (2012) Телеком пазар 2010. In: Семинар на департамент "Телекомуникации": "Телеком пазар", 19 януари 2012, Нов български университет, София, България. (Submitted)

10. Ценов, Валентин (2012) Телеком пазар 2011. In: Семинар на департамент "Телекомуникации": Телеком пазар 2011, 29 ноември 2012, Нов български университет, София, България. (Submitted)

22. Ценов, Валентин (2012) Телеком прогнози. In: Семинар на департамент "Телекомуникации": "Телеком прогнози", 22 май 2012, Нов български университет, София, България. (Submitted)

23. Ценов, Валентин (2010) Телекомуникационния пазар: 2009. In: Семинар на департамент "Телекомуникации": "Телекомуникационния пазар: 2009", 6 декември 2010, Нов български университет, София, България. (Submitted)

24. Ценов, Валентин (2010) Телекомуникационният пазар в Европейския съюз (По 14-ти доклад на ЕК). In: Семинар на департамент "Телекомуникации": "Телекомуникационният пазар в Европейския съюз", 25 ноември 2010, Нов български университет, София, България. (Submitted)

25. Ценов, Валентин (2011) Цени за терминиране и конкуренция. In: Телеком 2011: Телекомуникациите - среда за предоставяне на информационни услуги за всички, 13-14 октомври 2011, София, България. (Submitted)

26. Ценов, Валентин (2012) Цени за терминиране и конкуренция. In: Семинар на департамент "Телекомуникации": "Цени за терминиране и конкуренция", 16 януари 2012, Нов български университет, София, България. (Submitted)

27. Ценов, Валентин (2011) Цени за терминиране и потребление на телеком услуги. In: Семинар на департамент "Телекомуникации": "Цени за терминиране и потребление на телеком услуги", 31 май 2011, Нов български университет, София, България. (Submitted)

28. Ценов, Валентин (2011) Широколентов телеком пазар. In: Семинар на департамент "Телекомуникации": "Широколентов телеком пазар" , 31 май 2011, Нов български университет, София, България. (Submitted)

29. Ценов, Валентин (2014) Широколентово покритие в Европа. In: Семинар на департамент "Телекомуникации": "Широколентово покритие в Европа", 26 март 2014, Нов български университет, София, България. (Submitted)

30. Ценов, Валентин (2016) Изплащането на пенсиите от "Български пощи" ЕАД - монопол или задължение? 24-та национална конференция с международно участие "Телеком 2016: Свързани сме" : Доклади . ISSN 1314-2690

Курсове от текущия семестър: