Електронен каталог

Магдалена Димитрова

Академична длъжност:
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
02/8110519
Приемно време:

Професионална автобиография:


2010

Нов български университет

Когнитивна наука и психология

Редовен докторант

2008-2009

Нов български университет

Арт терапия

Арт – терапевт

Продължаващо обучение

2006-2008

Нов Български Университет, Магистърска програма по клинична психология

Клинична работа с норма и патология по отношение на психологичното функциониране

Магистър клинична психология

Магистър

2006-2008

Нов Български Университет, Магистърска програма по логопедия

Терапевтична дейност с хора с комуникативни нарушения

Магистър по логопедия

Магистър

2002-2006

Нов Български Университет, Програма психология

Разбиране за психичните процеси и поведението

Бакалавър- психолог

Бакалавър

Участие в проект:

1.Проект “Чудото да говориш отново” – Фондация „Социална комуникация” – финансиран от Агенция за хората с увреждания - октомври – декември, 2010 - Фондация Социална комуникация, ръководител проект

2. Проект „Интеграция на деца с комуникативни нарушения” финансиран от ОП „Развитие на човешки ресурси”, Европейски Социален фонд, 2011, психолог


Публикации:


Публикации:

1. Димитрова, М.,“Темпераментови характеристики на деца с хиперактивност и дефицит на вниманието”, Годишник на департамент Когнитивна наука и психология, 2007.

2. Димитрова, М.,““Communication as a means for existence”, Втори Европейски конгрес по ранна превенция на деца с вербални, комуникативни нарушения, 2008.

3. Димитрова, М., «Самооценка при деца със заекване», Научно-практическа конференция “Иновации в образованието” 2010г., Департамент на Шуменския университет,

4. Димитрова, М. Боянова, В., Станкова, М., Аутизъм – два аспекта на прояви и развитие, Научна конференция с международно участие, Психологията – традиции и перспективи, 29-31.10.2010 Благоевград, /стр. 194-201/

5. Димитрова, М., Цветкова, В., Станкова, М., “Психотравмата като етиопатогенетичен фактор за поява на аутистично поведение“,VI Национален конгрес по психология, СУ „Св, Климент Охридски“, гр. София, 2011г.

6. Станкова, М., Боянова, В., Бадънкова, С., Димитрова, М., Характеристики на темперамента и поведението при деца с аутизъм, с-к Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев, С-я, ИК Феномен, 2010 /276-282/

7. Stankova, M., Boyanova, V., Dimitrova, M., Stoeva, M., Behavior problems in boys and girls 3-5 years of age, International Science Conference, Psychology – Traditions and perspectives, Blagoevgrad, 29-31.10.2010, /pp 42-47

8. Станкова, М., Цветкова, В., Димитрова, М., Интернализирани и екстернализирани поведения при деца със специфични разстройства на развитието на речта и езика, Българското списание по психология, брой 3-4, 2011, V Национален конгрес психология, 18-20.11.2011, /стр. 634-639/

Курсове от текущия семестър: