Електронен каталог

доц. д-р Георги Илиев

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
02/9793874
Приемно време:

Професионална автобиография:


`CURRICULUM VITAE

На ст.н.с. II ст. д-Георги Любомиров Илиев от Институт по математика и информатика на Българската академия на науките

Георги Илиев е роден на 16 януари, 1953 в София.

От 1970 до 1975 той следва математика във Факултета по математика и механика на Софийския университет “Кл. Охридски”.

От 1975 до 1977 Г. Илиев е аспирант в Софийския университет и защитава докторска дисертация по математика на тема : “Частично монотонни и параметрични апроксимации”.

От 1977 като научен сътрудник и от 1985 като старши научен сътрудник в Института по математика и информатика Г. Илиев работи в областта на “Теория на апроксимациите”. Тази математическа специалност е свързана с класически резултати от математическия анализ, като резултатите са приложими в практически задачи и поради това (в приложенията) се изисква сериозна компютърна грамотност.

Г. Илиев е специализирал в Москва, Варшава, Швеция и за две годишен период е работил като гост-професор в “ Institute for Applied Mathematics in the University of Bonn”, по-точно в департамента “Sonderforschugsbereich 72, Approximationen und Optimierung”.

Г. Илиев е изнасял лекции като гост професор в “ Institute for Applied Mathematics in the University of Bonn” (1982-1984); Факултета по математика и информатика на Софийския университет “Кл. Охридски”(1984-1992) – с курсове по “Числени методи I и II част ” , “Теория на апроксимациите” , “Теория на апроксимациите с ограничения за запазване на формата”; Факултета по математика на Университета “Неофит Рилски”- Благоевград(1990-2000) – с курсове “Числени методи I и II част”, “Математическо оптимиране” ; Факултета по математика на Техническия университет-Варна(от 2004) ) – с курсове “Математически анализ I и II част”, “Числени методи I и II част ”, “Обектно ориентирано програмиране”.

Г. Илиев е учасвал с доклади по покана в множество международни научни конференции провеждани у нас и в Европа.

От 1991 до 2001 г. Г. Илиев е учасвал в обработката на числените резултати от всички избори в България в колектив от математици. Тази дейност е свързана със създаване на ориентиран софтуер, реализиращ модела на изборния процес. След всеки отделен избор се отпечатва книга с резултатите и начина на получаването им – тези книги са отразени в листа с публикации.

Листа от публикации на Г. Илиев е от 40 статии на английски и руски(3). Резултатите са цитирани в повече от 60 статии и книги.

Резултатите на Г. Илиев съгласно AMS – класификацията са в следните области: 41. Approximations and expansions, 49. Calculus of variations and optimal control; optimization, 65. Numerical analysis.

Г. Илиев владее писмено и говоримо английски и руски език и притежава професионална компютърна грамотност за научна работа с обектно ориентирани програмни езици.

Institute of Mathematics and Informatics of the Bulgarian Academy of Sciences.

8 Georgi Bonchev Str.

1113 Sofia

BULGARIA


Публикации:


LIST OF PAPERS

of Georgi Ljubomirov Iliev

1) Approximation of function with respect to a new metric. C.R.Acad.Bulg.Sci. 28(1975), 299 - 301. (Russian)

2) - wjth V.A.Popov, An,analogue of Jackson theorem of G-distance in the space of continous functions. C.R.Acad.Bulg.Sci. 28(1975), 1159 – 1162.

3) Approximation of functions wjth respect to certain A-distances. Proceedings of the Conference on Approximation Theory held in Kaluga June 24 - 28, 1975, 204 – 206.

4) – with A.Andreev, Numerical method for finding the polynomial of best approximation with respect to a new metric in the space of continuous functions. Serdica 2 (1976), 360 -364. (Russian)

5) Estimation of Hausdorff approximation by Muntz polynomials, C.R.Acad.Bulg.Sci. 29(1976), 1253 - 1256.

6) - with V.A.Popov, Parametric Approximation of Piecewise Analytic Functions,

Pliska, Studia matematica.bulgarrica,.Vol.1 , Theory of Approximation, Sofia, (1977),72 – 78.

7) - Parametric Approximation of Partial Analytic Functions, Proceedings of the Colloquim of Fourier Analysis and Approximation Theory, Budapest, Augus,1976, 16 – 21

8) An Improvement of the Estimation of Bl.Sendov for Parametric Approximation of Partially Analytic Functions, Pliska, Studia matematica.bulgarrica,.Vol.1 , Theory of Approximation, Sofia, (1977),93 – 99.

9) Exact Estimations under the Partially Monotone Approximation and Interpolation, C.R.Acad.Bulg.Sci. 30(1977), 491 - 494.

10) Estimation of the Parametric Approximation of Analytic Functions in 0pen Interval , C.R.Acad.Bulg.Sci. 30(1977), 653 - 655.

11) Partially Monotone and Parametric Approximation. Ph.D. Thesis, Sofia, 1977. (in Bulgarian)

12) Exact Estimates for Partially Monotone Approximation, Analysis Mathematica, 4(1978), 181 - 197.

13) Partially Monotone Interpolation, Serdica, Bulgaricae mathematicae publications, 4 ( 1978), 267 - 276.

14) Exact Estimates for Monotone Interpolation, J. Approx. Theory, 28 (1980), 101 – 112.

15). Approximations by Polynomials which Keep the Monotony of the Approximated Function, Serdica, Bulgaricae mathematicae publications, 5( 1979), 283 - 286.

16.) Analogues of Jackson Theorem for the Partially Monotone Approximation,

C.R.Acad. Bu1g. Sc"i. , 34(1981), 949.

17) - with S.Taschev, Hlausdorff Approximation of Monotone Functions, International Conference of, Constructive Function Theory Varna'81 , 349 – 350.

18) - with Mariana Trifonova, Partially Monotone Approximation of Differentiable Functions, Pliska, Studia matematica.bulgarrica,.Vol.5(1982), 144 - 150.

19) - with K. Scherer, Direct and Converse Theorems for Approximation of Curves by Polygons, Serdica, 9( 1983), 407 - 413.

20) - with U.0pitz, Comonotone approximation of Ix| by rational functions, C.R.Acad.Bulg.Sci. 36(1984), 88 - 105.

21) - with Walter Pollul , Convex Interpolation with Minimal L - Norm of the Second Derivative, Math. Zeitschrift, 186(1984), 49 – 56.

22) - with U.0pitz, Comonotone approximation of Ix| by rational functions. Serdica, 10(1984), 88 - 105.

23) - with Walter Pollul , Convex Interpolation with Minimal Lp – Norm (1 < p < ) of the Second Derivative, Mathematics and Education in Mathematics, 1984, 31 – 42.

24) - with A. L. Dontchev, M. M. Konstantinov, Mathematics and Education in Mathematics, 1985, 385 – 392.

25) - with S. Taschev, A New Estimate of the Degree of Monotone Interpolation, Constructive Theory.of Functions’84, Sofia 1984, 416 – 420.

26) - with S. Taschev, A New Estimate of the Degree of Monotone Interpolation, Serdica, 12.(1986) , 44 – 52.

27) - with A. L. Dontchev, M. M. Konstantinov, Bulgarian Academy of Sciences, Theoretical and Applied Mathematics, Sofia, 4, Year 16, 15 – 21.

28) Numerical Methods under Interpolation with Restrictions and their Convergnce. Method of Newton. C.R.Acad.Bulg.Sci. 40(1987), 37 - 40.

29) - with K. Scherer, Direct and Converse Theorems for Approximation of Curves by Polygons, Sonderforschungsbereich 72, Approximation und Optimierung 542, 1 – 11.

30) - with U.0pitz, Comonotone approximation of Ix| by rational functions, Sonderforschungsbereich 72, Approximation und Optimierung 555, 1 – 29.

31) ) - with A. Donchev, M.Konstantinov ; Restricted Length Configurations;

БАН – Теоретична и приложна механика. (1991).

32) G.Iliev ; Monotone Conevrgence of an Iteration Process of Newton’s Type.

SERDICA 17(Bulgaricae mathematicae publications 17 (1992), 264-269.

33) G.Iliev ; “Best” Convex Iterpolation in Triangulation ; Department of

Mathematics , Linkoping University, S-581 83 (1993) , Linkoping , Sweden.

34) G.Iliev ; Difficulties in “Best” Convex Iterpolation in Triangulation for convex

surfaces ; Department of Mathematics , Linkoping University, S-581 94 (1994),

Linkoping , Sweden.

35) G.Iliev, L.Andersson, T.Elfing, K.Vlachkova; Interpolation of Convex Scattered

Data Based upon an Edge Convex Minimum Norm Network; Journal of

Approximation Theory; Vol. 80, No. 3 (1995) ;299-320.

36) G.Iliev ;Extremal Problems in Shape-preserving Approximation and

Interpolation; ; Доклад по покана в трудовете на конференцията – “Inclusion

Methods and Error Bounds”, 1995 ; University of Oldenburg, Germany.

37) G.Iliev ;Optimal Interpolation of Convex Data in R3; Доклад по покана в

трудовете на конференцията – “Numerical Methods”, 2000 ;

University of Oldenburg, Germany.

38) G.Iliev ;Optimal Interpolation of Convex Surfaces; Доклад по покана в

препринт на Института по Математика на Унгарската Академия на Науките

(2005).

39) G.Iliev ;Optimal Interpolation of Stritly Convex Local Data in R3 by Convex

Smooth Functions; Доклади на БАН, Vol. 61, No7, 2008.

Книги издавани от “Математически колектив Избори” с участието на Г. Илиев като разработвал софтуера и автор :

Общински и парламентарни избори – 1991; Избори за президент -1992; Парламентарни избори – 1994 ; Общински избори – 1995; Парламентарни избори – 1997 ; Общински избори – 1999; Парламентарни избори – 2001 ; Избори за президент -2001.

Institute of Mathematics and Informatics of the Bulgarian Academy of Sciences.

8 Georgi Bonchev Str.

1113 Sofia

BULGARIA

Курсове от текущия семестър: