Туризъм - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по управление на туризма в България към основната програма на студента.

Програмата е четирисеместриална и осигурява получаването на задълбочени знания за организация и управление на туристическата фирма в областта на хотелиерството, ресторантьорството и посредническата дейност. В същото време тя гарантира прилагане на тези знания за анализ и оценка на мениджърските подходи и методи, процесите за вземане на управленски решения, методиките за анализ и управление на ресурсите, научните инструменти за дефиниране и реализиране на възможностите за иновативно и устойчиво развитие на стопанските субекти в туризма и оценка на постигнатите резултати.

Практическата част на програмата има за цел студентите да придобият реални научно-практически умения за стратегическо, тактическо и оперативно планиране на туристическата дейност. Да могат да изследват външната и вътрешната организационна среда на туристическите фирми, в т.ч. и поведението и влиянието на човешкия фактор, да анализират и управляват систематично ресурсите. Да умеят да прилагат ефективно и целесъобразно съвременните управленски подходи и методи за иновативно и устойчиво развитие на организациите в все по-динамично променящата се среда на туристическата индустрия.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност "Туризъм" ДО, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Туризъм - ДО
  • доц. д-р Ангел Георгиев BATB002D Семинар: Икономика на туристическия бизнес BATB503D Икономика на туризма
  • доц. д-р Венцислав Джамбазов BATB011D Системи за резервации в туризма BATB013D Проект: Системи за резервации в туризма
  • доц. д-р Ирена Емилова BAEB006D Въведение в туризма BATB001D Проект: Туристически дестинации BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB004D Посредническа дейност в туризма BATB007D Самостоятелна работа: Посредническа дейност в туризма BATB009D Туристическа политика BATB012D Самостоятелна работа: Туристическа политика BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB709D Стаж: Туроператорска и агентска дейност
  • доц. д-р Мариана Янева BATB015D Консултинг в туризма
  • доц. д-р Мария Николова BATB011D Системи за резервации в туризма
  • доц. д-р Милена Караилиева BAEB010D Туристически ресурси BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB005D Конкурентни предимства на туристическия продукт BATB006D Самостоятелна работа: Управление на туризма BATB008D Самостоятелна работа: Конкурентни предимства в туризма BATB017D Проект: Европейски практики в туризма BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB603D Управление на туризма
  • доц. д-р Михаил Михайлов BATB006D Самостоятелна работа: Управление на туризма BATB603D Управление на туризма
  • доц. д-р Соня Алексиева BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB010D Управление на хотелиерския продукт BATB014D Управление на ресторантьорския продукт BATB016D Самостоятелна работа: Управление на ресторантьорския продукт BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB020D Проект: Хотелиерство и ресторантьорство BATB805D Функциониране и развитие на туристически комплекси
  • гл. ас. д-р Теодора Ризова BATB002D Семинар: Икономика на туристическия бизнес BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB018D Самостоятелна работа: Функциониране и развитие на туристически комплекси BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB805D Функциониране и развитие на туристически комплекси