Приложен английски език

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Приложен английски език
 • проф. Албена Бакрачева, д.н. ENGB625 Проект "Американски културни традиции" ENGB843 Самостоятелна работа: Нова американска литература ENGB912 Британска култура и литература ENGB914 Американска култура и литература
 • проф. Павлинка Стефанова, д.н. BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB565 Проект: "Образователни теории" BCLB766 Дидактика BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение" BCLB901 Проект: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали":
 • проф. д-р Дияна Янкова ENGB652 Превод на икономически текст ENGB790 Проект "Терминология на международните организациии и терминологични банки" ENGB792 Проект: "Специализиран превод"
 • доц. д-р Борис Наймушин ENGB614 Техники в устния превод ENGB642 Проект: "Устен превод" ENGB783 Проект: "Консекутивен превод" ENGB790 Проект "Терминология на международните организациии и терминологични банки" ENGB792 Проект: "Специализиран превод"
 • доц. д-р Елена Тарашева BCLB902  Проект: "Бит, традиции, култура": BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики": ENGB510 Практически английски език ENGB511 Фонетика и фонология на английския език ENGB527 Проект: "Разбиране на съвременни английски диалекти" ENGB528 Проект: "Етнографско наблюдение на англоезични културни практики" ENGB675 Самостоятелна работа "Английски език чрез медии" ENGB912 Британска култура и литература
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" ENGB510 Практически английски език ENGB623 Самостоятелна работа "Английски език чрез автентични текстове" ENGB633 Проект "Стратегии за четене на научен текст" ENGB761 Проект " Педагогическа практика" ENGB805 Проект: "Преддипломен педагогически стаж"
 • доц. д-р Мария Стамболиева ENGB611 Морфология на английския език ENGB710 Практически английски език ENGB810 Практически английски език ENGB811 Синтаксис на английския език ENGB880 Семинар "Компютър и превод" ENGB894 Проект: "Работа в преводаческа агенция"
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB761 Развиване на чуждоезикова компетентност BCLB901 Проект: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики": BCLB905 Семинар "Актуални проблеми в ЧЕО": ENGB710 Практически английски език ENGB761 Проект " Педагогическа практика" ENGB805 Проект: "Преддипломен педагогически стаж" ENGB810 Практически английски език ENGB911 Проект "Хоспитиране"
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева ENGB805 Проект: "Преддипломен педагогически стаж"
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB769 Педагогическа психология
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB764 Самостоятелна работа "Аудиовизуални материали за ЧЕО" ENGB805 Проект: "Преддипломен педагогически стаж"
 • гл. ас. Амелия Марева BCLB900 Самостоятелна работа: "Практическа граматика" ENGB532 Проект "Практическа английска граматика" ENGB710 Практически английски език ENGB711 Семантика и лексикология на английския език ENGB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст ENGB781 Проект "Писмен превод и редактиране на преводен текст" ENGB810 Практически английски език ENGB833 Проект "Филмов превод"
 • ас. Сияна Харизанова BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение" ENGB610 Практически английски език ENGB761 Проект " Педагогическа практика" ENGB805 Проект: "Преддипломен педагогически стаж" ENGB911 Проект "Хоспитиране"
 • преп. Андрей Андреев ENGB518 Техники на писмения превод ENGB529  Проект: "Писмен превод" ENGB710 Практически английски език ENGB810 Практически английски език ENGB912 Британска култура и литература
 • преп. Светлана Ташевска BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB761 Развиване на чуждоезикова компетентност BCLB765 Самостоятелна работа "Проверка и оценка на знанията и уменията по чужд език" ENGB610 Практически английски език ENGB761 Проект " Педагогическа практика" ENGB805 Проект: "Преддипломен педагогически стаж" ENGB911 Проект "Хоспитиране"