Театър - учене в трупа

Кратко представяне на програмата:

Предлаганата minor-програмата-втора специалност е уникална по своя характер, тъй като дава възможност на студента да проследи и вземе участие в етап или в пълен репетиционен процес. Така студентът ще проследи театралните практики от етап актьорски тренинг и работа с глас и тяло , през работа с предварително избран или създаден от него текст до изграждане на завършен театрален продукт, включен в репертоара на Университетски театър

През целия период на обучение студентът е подкрепян и участва процеса наравно с студенти по актьорско майсторство и професионални актьори и режисьори.

Получените от студента компетенции могат да му послужат както в пряка бъдеща театрална дейност, така и за развиване на комуникационни и презентационни умения в основната му професия

Екипът от артисти-преподаватели, който предлага програмата, е един от най- ярките представители на съвременното театрално изкуство у нас и е гаранция за въвличане на студента в изследване и развиване на съвременен театрален език

Във всеки семестър се изучава по три специализирани, професионални курса, по три кредитни, извънаудиторни учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

прочети още
Театър - учене в трупа
  • проф. Виолета Дечева, д.н. THEB907 Семинар: Класическа драматургия THEB990 Драматичен и постдраматичен театър І част-методи и пиеси
  • доц. д-р Ася Иванова THEB015 Проект "Текст-действие-текст" THEB016 Проект "Малка театрална форма" THEB534 Интердисциплинарен проект THEB546 Изграждане на театрална форма по нелитературен материал THEB808 Проект: Звукови техники THEB937 Практика: Алтернативни театрални форми THEB966 Практика: Театрален спектакъл по класическа драматургия
  • доц. д-р Елена Благоева THEB793 Разработка и управление на проекти THEB794 Политики и програми в областта на изкуствата
  • доц. Възкресия Вихърова THEB015 Проект "Текст-действие-текст" THEB016 Проект "Малка театрална форма" THEB018 Проект "Спектакъл" THEB027 Проект: Театрални игри - театър без актьор и без зрител THEB534 Интердисциплинарен проект THEB546 Изграждане на театрална форма по нелитературен материал THEB736 Автобиографичен пърформънс THEB937 Практика: Алтернативни театрални форми
  • доц. Зарко Узунов THEB015 Проект "Текст-действие-текст" THEB018 Проект "Спектакъл" THEB027 Проект: Театрални игри - театър без актьор и без зрител THEB533 Динамика на театралната форма THEB534 Интердисциплинарен проект THEB734 Морфология на театралната форма
  • гл. ас. д-р Антоанета Петрова THEB013 Практика "Актьорски автотренинг - втора част" THEB014 Практика "Актьорски автотренинг - трета част" THEB015 Проект "Текст-действие-текст" THEB533 Динамика на театралната форма THEB612 Практика: Практически курс (тренинг) за спонтанност THEB736 Автобиографичен пърформънс THEB806 Проект: Актьорски техники THEB936 Практика "Актьорски техники" THEB942 Проект "Актьорски техники"
  • Деляна Манева THEB014 Практика "Актьорски автотренинг - трета част" THEB542 Практика: Актьорски автотренинг - І част
  • Мален Маленов THEB612 Практика: Практически курс (тренинг) за спонтанност
  • Росица Панайотова-Григорова THEB806 Проект: Актьорски техники THEB808 Проект: Звукови техники THEB936 Практика "Актьорски техники" THEB938 Практика: Звукови техники THEB942 Проект "Актьорски техники"