Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ от друго професионално направление. Тя предоставя допълнителни компетенции по бизнес управление и предприемачество към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална и осигурява получаването на задълбочени знания за управлението на бизнес организациите, в т.ч. за анализ и оценка на мениджърските подходи и методи, процесите за вземане на управленски решения, методиките за анализ и управление на ресурсите, научните инструменти за дефиниране и реализиране на възможностите за иновативно и устойчиво развитие на стопанските субекти и оценка на постигнатите резултати.

Практическата част на програмата има за цел студентите да придобият реални научно-практически умения за създаване и развитие на конкурентен бизнес, разработване на стратегически, тактически и оперативни планове, да изследват външната и вътрешната организационна среда, в т.ч. и поведението и влиянието на човешкия фактор, да анализират и управляват систематично ресурсите, както и да прилагат ефективно и целесъобразно съвременните управленски подходи и методи за иновативно и устойчиво развитие на бизнес организациите.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност ""Управление на бизнеса и предприемачество", която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
 • проф. д-р Иван Боевски BUBB808D Управление на проекти и програми BUBB810D Проект: Управление на проекти
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BUBB512D Самостоятелна работа: Мениджмънт и предприемачество BUBB514D Мениджмънт и предприемачество BUBB515D Проект: Стратегическо мислене, компоненти, формиране, развитие BUBB616D Проект: Анализ на система за УЧР в организацията BUBB807D Еврестични методи и управленски решения BUBB808D Управление на проекти и програми BUBB809D Самостоятелна работа: Еврестични методи и управленски решения BUBB810D Проект: Управление на проекти BUBB812D Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие
 • проф. д-р Стефан Стефанов BUBB509D Въведение в икономиката BUBB511D Самостоятелна работа: Въведение в икономиката
 • проф. Здравко Гъргаров BUBB614D Управление на маркетинговата дейност
 • доц. д-р Ангел Георгиев BUBB613D Предприемачество и бизнес BUBB615D Самостоятелна работа: Предприемачество BUBB710D Самостоятелна работа: Управление на промените
 • доц. д-р Виктор Аврамов BAEB536D Управление на промените BUBB613D Предприемачество и бизнес BUBB615D Самостоятелна работа: Предприемачество BUBB710D Самостоятелна работа: Управление на промените BUBB712D Самостоятелна работа: Управление на иновационния процес BUBB807D Еврестични методи и управленски решения BUBB809D Самостоятелна работа: Еврестични методи и управленски решения
 • доц. д-р Димитър Панайотов BAEB543D Организационно поведение BUBB513D Самостоятелна работа: Организационна култура и предприемачество BUBB616D Проект: Анализ на система за УЧР в организацията BUBB812D Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие
 • доц. д-р Иван Стойчев BUBB806D Ценова политика
 • доц. д-р Кирил Радев BAEB741D Стратегически мениджмънт BUBB513D Самостоятелна работа: Организационна култура и предприемачество BUBB515D Проект: Стратегическо мислене, компоненти, формиране, развитие BUBB709D Бизнес среда и иновация BUBB711D Самостоятелна работа: Бизнес анализ BUBB712D Самостоятелна работа: Управление на иновационния процес BUBB713D Проект: Стратегически подходи в бизнеса
 • доц. д-р Милена Караилиева BUBB610D Управление и развитие на човешките ресурси BUBB612D Самостоятелна работа: Управление и развитие на човешките ресурси
 • доц. д-р Михаил Михайлов BAEB741D Стратегически мениджмънт BUBB512D Самостоятелна работа: Мениджмънт и предприемачество BUBB514D Мениджмънт и предприемачество BUBB616D Проект: Анализ на система за УЧР в организацията BUBB812D Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие
 • доц. д-р Надя Маринова BUBB611D Самостоятелна работа: Управление на маркетинговата дейност BUBB614D Управление на маркетинговата дейност
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BUBB806D Ценова политика BUBB811D Самостоятелна работа: Ценова политика