Социология

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Социология
  • проф. Георги Фотев, д.н. PHIB750 Отваряне на социологическите дисциплини SOCB606 Човешките отношения в пост-човешкото общество SOCB896 Социология на чувствата и емоциите
  • проф. Кольо Коев, д.н. PHIB852 Социология на публичността SOCB507 Структури на публичността и социален ред SOCB537 Проект: Практически умения в писането и четенето на социологически текст - І част SOCB561 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- І част SOCB635 Проект: Практически умения в писането и четенето на социологически текст - ІІ част SOCB636 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- ІІ част SOCB731 Семинар: Участие в научни конференции и семинари с доклад - I част SOCB756 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- ІІІ част SOCB807 Проект "Самостоятелно социологическо изследване - ІV част" SOCB831 Семинар: Участие в научни конференции и семинари с доклад - II част
  • проф. д-р Мартин Канушев PHIB552 Социални норми и патологии SOCB403 Социология на правото SOCB533 Семинар: Социологически дискусионен клуб - I част SOCB561 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- І част SOCB633 Семинар: Социологически дискусионен клуб - II част SOCB636 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- ІІ част SOCB705 Социология на болестта и медицината SOCB732 Самостоятелна работа: Научни публикации - І част SOCB733 Семинар: Социологически дискусионен клуб - III част SOCB756 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- ІІІ част SOCB807 Проект "Самостоятелно социологическо изследване - ІV част" SOCB832 Самостоятелна работа: Научни публикации - II част SOCB833 Семинар: Социологически дискусионен клуб - IV част SOCB854 Социално изключване и бедност
  • гл. ас. д-р Теодора Карамелска APLB612 Социология на културата SOCB501 Социологически теории за модерността SOCB530 Практика по събиране и анализ на социологически данни SOCB561 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- І част SOCB636 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- ІІ част SOCB756 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- ІІІ част SOCB805 Жизнени стилове и потребление SOCB807 Проект "Самостоятелно социологическо изследване - ІV част"
  • Леа Вайсова SOCB530 Практика по събиране и анализ на социологически данни