Дигитална хуманитаристика (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата Digital Humanities въвежда студентите в новите ключови умения за общуване на работното място, свързани с радикалните промени в обществото, предизвикани от мобилните комуникационни услуги. За израсналите в мрежата Digital Natives те са непосредствено преживяване в рамките на свободно избираеми социални мрежи и виртуални пространства на лично общуване. Основният акцент на програмата е ориентиран към естествения опростен визуален достъп до представяните неща, както и към непосредственото приложение на дигиталните инструменти като социални и психологически ключета за общуване "на пазара".

прочети още
 • проф. Петър Димитров, д.н. CLLB660 Семинар: "Пътуване из древна Тракия" (Travelling through Ancient Thrace) CLLB697 Проект "Дигитализиране на музеи - визуални умения" (Digitizing Museums - Visual Skills) CLLB698 Проект: Визуализационни умения при археологически открития (Visualization Skills of Archeological Findings) CLLB790 Преките сведения - визуален инструмент за достъп до Античността (Direct Evidence - a Visual Tool to Access Ancient Times) CLLB894 Семинар "Нагледен достъп за разчитане на миналото" (Visual Access to Read the Past)
 • проф. д-р Борис Туджаров DIHB003 Цифрови услуги, базирани на маркиращи езици (ML Based Digital Services) DIHB010 Уеб базирана реалистична визуализация (Web Based Realistic Visualization) DIHB017 Проект "Уеб анимацията като инструмент за общуване" (Web Animation as a Communication Tool)
 • проф. д-р Виолета Боянова DIHB008 Анимацията като инструмент за социализация (Animation as a Socializing Tool) DIHB020 Проект "Анимацията като средство за терапия на аутистични случаи посредством изкуството" (Animation as a Therapeutic Art Tool of Autistic Cases)
 • доц. д-р Ася Асенова DIHB014 Курс "Създаване на виртуалната среда за екипно обучение" (Designing a Participative Learning Environment)
 • доц. д-р Майя Василева CLLB660 Семинар: "Пътуване из древна Тракия" (Travelling through Ancient Thrace) CLLB697 Проект "Дигитализиране на музеи - визуални умения" (Digitizing Museums - Visual Skills) CLLB698 Проект: Визуализационни умения при археологически открития (Visualization Skills of Archeological Findings)
 • доц. д-р Станислав Иванов DIHB003 Цифрови услуги, базирани на маркиращи езици (ML Based Digital Services) DIHB004 Проект "Визуалните среди като инструмент за обучение" (Visual Environments as a Participative Tool of Learning) DIHB007 Проект "Визуализация с маркиращи езици" (ML Based Visualization) DIHB011 Проект "Модели на реалистична визуализация" (Realistic Visualization Models) DIHB012 Проект "Дигиталната библиотека на бъдещето" (Digital Library of the Future)
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов CLLB660 Семинар: "Пътуване из древна Тракия" (Travelling through Ancient Thrace) CLLB697 Проект "Дигитализиране на музеи - визуални умения" (Digitizing Museums - Visual Skills) CLLB698 Проект: Визуализационни умения при археологически открития (Visualization Skills of Archeological Findings) CLLB790 Преките сведения - визуален инструмент за достъп до Античността (Direct Evidence - a Visual Tool to Access Ancient Times) CLLB894 Семинар "Нагледен достъп за разчитане на миналото" (Visual Access to Read the Past) DIHB004 Проект "Визуалните среди като инструмент за обучение" (Visual Environments as a Participative Tool of Learning) DIHB025 Игрови сценарии от класическата митология (Classical Mythology and Game Design)
 • гл. ас. д-р Румен Петров DIHB002 Групова динамика в 21. век (Group Dynamics in the 21st Century) DIHB009 Жизненият цикъл - ключови моменти на обвързване (Life Cycle - Key Moments of Networking) DIHB016 Проект "Социална травма и виртуално общуване" (Social Trauma and Online Communities)
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова DIHB005 Проект "Музикалните умения като инструмент за иницииране на виртуална среда" (Musical Skills as a Tool of Virtual Audience)
 • д-р Людмил Дуриданов DIHB001 Ключови умения в дигиталната епоха (Key Competencies in a Digital Age) DIHB004 Проект "Визуалните среди като инструмент за обучение" (Visual Environments as a Participative Tool of Learning) DIHB006 Проект "Дигитални умения в епохата на визуалната достъпност" (Digital Skills in the Age of Visual Access) DIHB008 Анимацията като инструмент за социализация (Animation as a Socializing Tool) DIHB012 Проект "Дигиталната библиотека на бъдещето" (Digital Library of the Future) DIHB013 Проект "Анимацията като средство за екипно обучение" (Animation as a Participative Tool of Education) DIHB018 Социалните медии - ключови стратегии за общуване (Social Media- Networking Strategies) DIHB020 Проект "Анимацията като средство за терапия на аутистични случаи посредством изкуството" (Animation as a Therapeutic Art Tool of Autistic Cases) DIHB021 Проект "Обучение и работа в екип" (Participative Learning and Collaborative Working)
 • Павлин Дулев DIHB015 Телеколаборативни умения (Telecollaborative Skills) DIHB023 Дигитални мрежи-проект мениджмънт (Digital Networks-Project Management) DIHB024 Проект "Видеоконферентно управление на проектна дейност" (Videoconferencing Management of Project-Based Activities)