Екология и опазване на околната среда

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Екология и опазване на околната среда
  • проф. Байко Байков, д.н. EEMB001 Екология
  • проф. Рангел Гюров, д.н. EEMB044 Самостоятелна работа: Глобални промени в климата EEMB047 Замърсяване и опазване на водите EEMB048 Самостоятелна работа: пречистване на води ESEB037 Проект: "Мониторинг - опазване на околната среда и превенция от природни бедствия"
  • доц. Атанас Близнаков, д.н. EEMB007 Практика: Защитени територии EEMB057 Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) ESCB741 Защитени територии
  • доц. д-р Биляна Костова EEMB047 Замърсяване и опазване на водите EEMB049 Семинар: Химични замърсители във водите EEMB050 Проект: Екологични проблеми при добива и използването на полезни изкопаеми ESCB303 Геология
  • доц. д-р Ботьо Захаринов EEMB005 Екологичен мониторинг EEMB051 Почвознание и рекултивация EEMB054 Практика: Почвознание EEMB055 Самостоятелна работа: рекултивация на почви EEMB059 Самостоятелна работа: Управление на околната среда ESEB037 Проект: "Мониторинг - опазване на околната среда и превенция от природни бедствия"
  • доц. д-р Вилма Стоянова EEMB016 Практика "Лабораторни изследвания по екологична химия" EEMB043 Семинар: Глобални екологични проблеми EEMB046 Химия на околната среда EEMB049 Семинар: Химични замърсители във водите EEMB053 Агроекология и биологично земеделие EEMB056 Проект: Екологични торове - добри практики
  • доц. д-р Ралица Берберова EEMB021 Методи и технологии за третиране на отпадъци EEMB022 Семинар "Управление на отпадъците" EEMB045 Проект: Антропогенно въздействие върху защитените територии EEMB052 Органи на управление и достъп до информация EEMB057 Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) EEMB058 Самостоятелна работа: ОВОС ESEB010 Семинар "Политики на ЕС за защита на околната среда" ESEB037 Проект: "Мониторинг - опазване на околната среда и превенция от природни бедствия"
  • гл. ас. д-р Харизан Харизанов EEMB008 Опазване на атмосферния въздух от замърсяване