Антропология

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Антропология
  • проф. д-р Магдалена Елчинова APLB002 Културна география на България APLB008 Етнично и религиозно разнообразие в България APLB565 Семинар "Антропологични четения" - І част APLB566 Семинар: Антропологични четения - ІІ част APLB637 Глобално, локално и понятието за регион APLB731 Практика: Интервю в практиката на антрополога APLB826 Проект: Етнично и религиозно разнообразие в България - изследване на случаи NATB567 Медицинска антропология
  • проф. д-р Пламен Бочков APLB002 Културна география на България APLB004 Антропология на околната среда APLB500 Практика: Локална традиция във времето APLB609 Семинар: Миграционни процеси и миграционна политика APLB648 Проект: Социална антропология APLB678 Самостоятелна работа: Културна география на България
  • доц. д-р Васил Гарнизов APLB004 Антропология на околната среда APLB006 Теренно антроположко изследване APLB648 Проект: Социална антропология CINB301 Визуална антропология NATB567 Медицинска антропология
  • доц. д-р Евгения Благоева APLB001 Физическа антропология APLB661 Самостоятелна работа: Антропология на името и именуването APLB768  Проект: Теренно изследване "Съвременни консумативни практики" APLB781 Храна и хранене при българите APLB825 Антропология на селото и на града
  • доц. д-р Ирена Бокова APLB002 Културна география на България APLB004 Антропология на околната среда APLB637 Глобално, локално и понятието за регион APLB737 Практика по визуална антропология APLB825 Антропология на селото и на града APLB826 Проект: Етнично и религиозно разнообразие в България - изследване на случаи CINB301 Визуална антропология NATB567 Медицинска антропология
  • доц. д-р Цвете Лазова APLB567 Самостоятелна работа: Речник на антропологичните термини
  • гл. ас. д-р Невена Димова APLB675 Съвременни екологични практики APLB676 Проект: Съвременни екологични практики в България APLB768  Проект: Теренно изследване "Съвременни консумативни практики"
  • гл. ас. д-р Росица Генчева APLB565 Семинар "Антропологични четения" - І част APLB566 Семинар: Антропологични четения - ІІ част APLB643 Тялото:символи и практики APLB789 Самостоятелна работа: Тялото - символи и практики