Информатика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Математика, Основи на информатиката, Статистика, Електроника, Увод в алгоритмите и програмирането, Основи на правото; практически курсове като - Програмиране на С++, Език за програмиране Java, Операционни системи, Компютърни архитектури, Мрежи и комуникации, Програмиране за напреднали, Обектно-ориентирано програмиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Приложна информатика
Специалност: Информатика
Квалификация: информатик

Специализация: Компютърно програмиране
Специалност: Информатика
Квалификация: информатик

Практики:

Практическото обучение включва работа в HP лаборатория, Лаборатория по информатика на НБУ, както и стажове във фирми за производство на софтуер, IT отдели.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия, Франция, Белгия и Германия.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за теоретичните основи на информатиката, владеят няколко езика за програмиране;

- умения да ползват различни платформи и технологии за разработка на софтуер; да съставят информационни модели и да разработват и администрират информационни системи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: специалист по информационни и комуникационни технологии; системни анализатори, софтуерни разработчици, приложни програмисти, проектанти и администратори на бази данни, разработчици на уеб съдържание и мултимедия.

Департамент, предложил програмата:

Информатика