ARTES LIBERALES

Кратко представяне на програмата:

Програмата е двугодишна и дава възможност на студентите сами да очертаят маршрутите, по които да се развиват и реализират, като им предоставя свободен избор на учебни курсове. Обучението обхваща курсове по общо образование и аудиторни лекционни курсове в няколко основни предметни области - Природни науки, Обществени науки, Икономика и управление, Изкуства и Изследователски методи. Предметните области са подбрани с цел да осигурят съвременни знания за човека и неговата среда, както и възможности за изследването и промяната им.

прочети още
ARTES LIBERALES

Практики:

Практическото обучение включва участие в изследователски проекти, семинари, конференции, дискусионни клубове и форуми.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Франция, Швейцария.

Компетенции на завършилите програмата:

- Получават знания за основната проблематика в областта на човешките отношения, културата, икономиката, обществото, историята, екологията, изкуствата, изследователските методи;

- Придобиват умения да се ориентират в основни изследователски стратегии, да участват в дебати, да планират, разработват и реализират индивидуални изследователски проекти.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да продължат обучението си във всяка бакалавърска програма на НБУ в зависимост от своите интереси.

Департамент, предложил програмата:

Антропология