Антропология

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Антропология, Обща социология, Политология, Митология и религия, Биологична антропология, Обща психология, Увод в археологията; практически курсове като - Културна география на България, Основни понятия в социалните науки, Теренна работа, Родство и родствени системи, Етнографското описание и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Антропология

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Антропология
Квалификация: антрополог

Практики:

Практическото обучение включва теренни изследвания; практика към текущи изследователски проекти; анкетни проучвания.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Франция, Дания, Турция, Швейцария.

Компетенции на завършилите програмата:

- Получават знания за социалните структури и културните феномени, теории и методи в социалните науки, приложимостта на антропологичното познание в практиката;

- Придобиват умения да прилагат усвоените знания в планирането на дейности в областта на политиката, културата, туризма, местното самоуправление, образованието, науката.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: антрополог; анализатори по проучване на пазара, експерти по реклама, редактори във вестници и списания, уредници в музеи, консултанти и специалисти в държавната администрация и бизнеса.

Департамент, предложил програмата:

Антропология