Администрация и управление

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Държавно и публично управление, Основи на правото, Основи на информатиката, Увод в социалната психология, Политология, Въведение в икономиката, Глобалният свят; практически курсове като - Човешко поведение в работна среда, Администрация на европейските институции, Основи на публичната администация, Информационни продукти в публичната администрация и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Администрация и управление

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Държавна и местна администрация
Специалност: Държавна и местна администрация
Квалификация: административен мениджър

Специализация: Европейска публична администрация
Специалност: Европейска публична администрация
Квалификация: административен мениджър

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в Народно събрание, Министерски съвет, министeрства, агенции, Програма за развитие на ООН, областни и общински администрации, неправителствени организации.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Полша, Румъния, Австрия, Германия, Турция, Финландия.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за цялостната нормативна база на публичния сектор и за системите за управление на дейности, осъществявани от администрацията;

- умения за прилагането на законите и нормативната база в административната среда, да работят със съвременни информационни технологии, да подготвят и реализират национални и международни проекти в европейска административна среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: специалист по администрация и управление; специалисти в Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерства и агенции, областни и общински администрации, в различни административни структури.

Департамент, предложил програмата:

Публична администрация