Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата е за образователно квалификационна степен професионален бакалавър и е тригодишно. Обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове в областта, мениджмънта на туристическото предприятие, бизнес планирането, оборудването на хотели и ресторанти, информационните системи за резервации и настаняване, икономиката на туризма, маркетинговата политика в туризма, бизнес комуникациите на чужд език, професионалната етика; извънаудиторни учебни форми; интензивно изучаване на два чужди езика - френски и немски. Обучението е практически ориентирано и включва изготвяне на маркетингова стратегия на хотел/ресторант, аналитичен отчет по ресторантьорство, казус по професионална етика, анализ на професионална среда, преддипломен стаж и аналитичен отчет на чужд език, самостоятелни работи и казуси в хотелиерството и ресторантьорството, както и по професионална терминология на изучаваните чужди езици.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството
Квалификация: мениджър

Практики:

Студентите провеждат минимум две практики в учебния ресторант към програмата и минимум два задължителни учебни стажа извън учебната база - в България и в чужбина.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за действащите стандарти и съвременните технологии в хотелиерството и ресторантьорството;

- умения да управляват хотели и ресторанти, да осъществяват делови контакти и да водят преговори с чуждестранни партньори в областта на туристическия бизнес.

Дипломиране:

Завършването на обучението за степен професионален бакалавър става с полагане на държавни изпити след покриване на изисквания брой кредити. Държавните изпити са по: "Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството" и по специализиран чужд език. Завършилите програмата могат да продължат в магистърска програма "Управление на луксозното хотелиерство" със срок на обучение 4 семестъра.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: мениджър в хотелиерството и ресторантьорството; мениджъри в представителства на чужди туроператори, международни хотелски и ресторантьорски вериги. Обучението се провежда в к.к. Албена.

Департамент, предложил програмата:

Бизнес администрация