Екология и опазване на околната среда

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Биология, Астрономия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Глобален свят; практически курсове като Екология, Химия, Климатология и метеорология, Екологичен мониторинг, Екологична информация и органи на управление и др. През третата и четвърта година обучението се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми към програмата. В четвъртата година програмата предлага две специализации.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Екология и екологизация
Специалност: Екология и опазване на околната среда
Квалификация: еколог

Специализация: Екологични технологии и опазване на околната среда
Специалност: Екология и опазване на околната среда
Квалификация: еколог

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в регионални и национални административни структури: министерства, агенции, общински администрации; теренни практики и изследвания; работа в специализирани лаборатории на НБУ - Лаборатория по природни бедствия и рискове, Лаборатория по гемология, Лаборатория по биология.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Азорските острови и Португалия.

Компетенции на завършилите програмата:

- Студентите, специализирали "Екология и екологизация", получават знания в областта на екологията, климатологията, екологичните бедствия, опазването и управлението на околната среда, както и умения да разработват експертни оценки и становища, да управляват проекти в областта на екологията и околната среда;

- Студентите от специализация "Екологични технологии и опазване на околната среда" получават знания в областта на екологичните технологии, използването на неизчерпаемите (вятър, слънце, вода, геотермална енергия) и опазването на изчерпаемите (полезни изкопаеми) природни ресурси, както и умения да анализират конкретна природна и социално-икономическа обстановка и да предлагат използването на най-подходяща екологична технология с цел опазване на околната среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са съответно: еколог; експерти в държавни и общински ведомства и структури, мениджъри и консултанти в екологични отдели и организации.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки