Регионална и общинска сигурност

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Глобалният свят, Основи на правото, Политически науки, Национална сигурност, Държавно и публично управление, Информационни технологии и практически курсове като - Общество и сигурност, Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред, Регионално и местно управление, Публично-частно партньорство в сектора за сигурност и отбрана, Практически аспекти на устойчивото регионално развитие, Физическа защита на финансови и културно-исторически институции и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Регионална и общинска сигурност

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Регионална сигурност и противодействие на престъпността
Специалност: Регионална и общинска сигурност
Квалификация: мениджър по сигурността

Специализация: Управление на риска при регионални кризи и конфликти
Специалност: Регионална и общинска сигурност
Квалификация: мениджър по сигурността

Практики:

Практическото обучение включва стажове в Народното събрание, Министерския съвет, министерства, централни и местни, държавни и частни структури на сигурността, областни и общински администрации, Академията на МВР, ГД "Охранителна полиция" и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Полша, Румъния, Ирландия и Италия.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на системите на сигурността на национално, регионално и местно равнище, съвременните природни и антропогенни кризи, ранно предвиждане на кризи и конфликти и управление при риск;

- умения за организиране на дейностите по защита на сигурността; прилагане на съвременни информационни технологии в сигурността, лидерски умения в защита на интересите на гражданите и обществените интереси.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: административен специалист; мениджъри, ръководители и експерти, специалисти по сигурност, специалисти по администриране на политики, експерти по международно сътрудничество и европейска интеграция, експерти по управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка и др.

Департамент, предложил програмата:

Национална и международна сигурност