Психология (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години включва общообразователни курсове, двусеместриални курсове, въвеждащи в основните дисциплини на направлението, в което е програмата (Статистика в поведенческите изследвания, Мозък и поведение, Когнитивна наука, История и философия на психологията) и практически курсове (Основи на психологията, Изследователски методи в психологията, Комуникационни умения и академично писане на английски език, Психология на личността и др.). През третата и четвъртата година програмата предлага на студентите специализирани курсове в областта на когнитивната наука, клиничната психология и методологията на психологическите изследвания, както и извънаудиторни практики и стажове под научно ръководство. Обучението в програмата е съобразено с изискванията на европейския квалификационен стандарт за психолози EUROPSY.

прочети още
Психология (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: психология (на английски език)
Квалификация: психолог

Практики:

Практическото обучение включва работа в специализираните лаборатории на НБУ: Лаборатория по експериментална психология, Лаборатория по невронауки, Лаборатория за изследване на ползваемостта, Изследователска лаборатория по когнитивно развитие, Изследователска лаборатория по когнитивна роботика и изкуствени когнитивни системи, участие в Лятната школа по когнитивна наука, както и стажове в училища, болници, консултантски агенции, отдели по човешки ресурси, фондации, социални домове.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Австрия, Германия, Полша, Словения, Унгария, Хърватска.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в основните области на съвременната психология и познават методите за изследване на човешката психика, индивидуалното поведение на човека и отношенията в човешките общности;

- умения за планиране и провеждане на емпирични изследвания, за интерпретация на данни от емпирични изследвания, за прилагането на подходящи методи за психологическа диагностика, прогностика и консултиране, за специализирана психологическа работа в различни области на социалната практика.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: психолог; специалисти в областта на психологията в училища, здравни заведения, отдели по човешки ресурси, изследователски институти.

Департамент, предложил програмата:

Когнитивна наука и психология