Логопедия

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща психология, Невробиологични основи на човешкото поведение, Основи на социалната политика; практически курсове като - Мозъкът на човека - строеж и функции, Интеграция на деца със специални образователни потребности, Езикова и речева патология, Психични разстройства, Методи за изследване на езиковите и речеви нарушения, Психолингвистични теории за овладяване на езика и др. През третата и четвъртата година обучението в програмата се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми със силен акцент върху придобиване на умения посредством широко застъпване на практическото обучение и стажа. Програмата покрива всички европейски изисквания за подготовка на бакалаври по логопедия.

прочети още
Логопедия

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Логопедия
Квалификация: логопед

Практики:

Практическото обучение включва работа под супервизия в "Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст" на НБУ, кабинети в специализирани клиники и училища.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия и Испания.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на езиковата и речевата патология;

- умения за диагностика и превенция на езикови и речеви нарушения, за провеждане на индивидуални, семейни, екипни сесии.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: логопед - специалист, който може да работи с деца и възрастни с нарушения на езика и говора, в когнитивното и емоционално развитие и вторично появяващи се поведенчески и социални проблеми.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа