Биология - обща и приложна

Кратко представяне на програмата:

БП "Биология - обща и приложна" съчетава класическа и модерна биология. Обучението през първите две години обхваща курсове по общо образование като Основи на биологията, Биологична антропология; Основи на информатиката; практически курсове - Зоология на безгръбначните и гръбначните животни, Анатомия и морфология на растенията, Ботаника, Физиология на растенията, Човешкото тяло, Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия, Цитология, Клетъчна биология, Хистология, Микология, Паразитология и др. Към всяка една от биологичните дисциплини се провеждат практически занятия. През първата и вората учебна година се провеждат и летни практики със студентите.

През третата и четвъртата година образователната програма съдържа специализирани биологични учебни дисциплини, като Биохимия, Основи на микробиологията, Генетика, Вирусология, Молекулярна биология, Физични методи в биологията, Ензимология, Биоинформатика, Фармакология и др.

През последните две години от обучението си студентите имат задължителни практики, самостоятелни работи и стажове по учебните дисциплини.

прочети още
Биология - обща и приложна

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Биология
Квалификация: биолог

Практики:

Студентите осъществяват разнообразни практически занятия в нова модерна учебно-научна Биолаборатория в Нов български университет.

Международна мобилност:

Програмата дава възможност за международна студентска мобилност по програма "Еразъм" с няколко Европейски университета като Националния институт по Приложни науки (INSA, CNRS), Тулуза, Франция; Държавния Университет в Букурещ, Румъния и Националния център по Биоресурси, Лисабон.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания по неогранична, аналитична и органична химия, химия, зоология, математика, ботаника, физиология на растенията, физика, клетъчна биология, микология, микробиология, цитология, хистология, геномика, протеомика, молекулярна биология, физиология на животните и човека, вирусология и др. биологични дисциплини. Те могат да извършват безопасно в лабораторна среда както като рутинна лабораторна работа, така и да се занимават с научно-изследователска дейност. По време на обучението, по всички учебни дисциплини се въвеждат основни понятия на английски език, а студентите получават за изпълнение задачи на същия език, което им дава възможност за реализация и в чужбина.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Студентите, завършили програмата ще бъдат теоретично и практически подготвени за работа като експерти-биолози в научни институти, медико-диагностични, клинични и ветеринарно-медицински лаборатории, фирми за търговия с лабораторна апаратура и консумативи, фирми, занимаващи се с разпространение на лекарства и хранителни добавки, фирми за мониторинг на клинични изследвания на лекарствени продукти, Българска Агенция по безопасност на храни и Министерство на земеделието. Те ще могат да се реализират като зоолози, ботаници, миколози, цитолози, хистолози, микробиолози, хидробиолози, паразитолози, генетици и медицински биолози.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки