Счетоводство и одит

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Увод в социалната психология, Политология, Обща социология, Държавно и публично управление, Историческо познание; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Стопанска история, Основи на маркетинга и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Счетоводство и одит

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Счетоводство и одит
Квалификация: специалист по счетоводство и одит

Практики:

Практическото обучение включва практика в учебно тренировъчна фирма и стажове в държавни институции, банки и финансови институции, нефинансови предприятия, предприятия с нестопанска цел и застрахователни дружества.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия, Турция, Словения, Финландия, Германия, Франция и Италия.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за теорията, методологията, организацията и технологията на счетоводството и одита в различни предприятия;

- умения за организиране и водене на счетоводство и за осъществяване на одит, за прилагането на международното и националното законодателство в областта на счетоводството и одита.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: счетоводител; специалисти по счетоводство и одит; експерти в търговски предприятия, банки и финансови институции, в инвестиционни фондове и застрахователни дружества; счетоводители, отчетници, одитори, ревизори, банкови служители, анализатори в сферата на счетоводството и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика