Връзки с обществеността

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Политология, Увод в социалната психология, Митология и религия, Обща социология, Наука за литературата и др.; практически курсове като - Медии и ПР практики, Практика на убеждаващата комуникация, Анализ на медийното съдържание, Медия тренинг за ПР и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Връзки с обществеността

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Корпоративни комуникации
Специалност: Връзки с обществеността
Квалификация: бакалавър по връзки с обществеността

Специализация: Организация на специални събития
Специалност: Връзки с обществеността
Квалификация: бакалавър по връзки с обществеността

Практики:

Практическото обучение включва Лятна школа по връзки с обществеността, стаж в Българска асоциация за закрила на пациентите, Вестник на НБУ - "Университетски дневник", сп. "Следва", информационна агенция CROSS, вестникарска група България, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, БНТ, БНР, Съвет за електронни медии, практика в агенции по връзки с обществеността, печатни, електронни и интернет медии и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Германия и Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на теориите на комуникациите и връзките с обществеността;

- умения за организиране на специални събития, презентиране, работа с корпоративни клиенти, изследване и анализ в информационното общество и др.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: експерт по връзки с обществеността, специалисти по масови комуникации, организатори на конференции и събития, анализатори на публичния образ на различни по вид организации, дейности и др.

Департамент, предложил програмата:

Медии и комуникация