Мултимедия и компютърна графика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Основи на информатиката, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Въведение в икономиката, Математика; практически курсове като - Графичен потребителски интерфейс, Компютърни структури, Рисуване, Цветознание в компютърното проектиране, Структури в програмирането и информационните технологии, Растерна графика, Графично документиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Мултимедия, компютърна графика и анимация
Специалност: Мултимедия и компютърна анимация
Квалификация: технолог по мултимедия, компютърна графика и анимация

Специализация: Компютърно художествено проектиране
Специалност: Мултимедия, компютърна графика и анимация
Квалификация: технолог по компютърно художествено проектиране

Практики:

Практическото обучение включва работа в университетските компютърни лаборатории и специализирани учебни зали.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Германия, Франция и Белгия.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за принципите на структурното и обектно ориентираното програмиране;

- умения за създаване на мултимедийни продукти в различни приложни области и за разработване на проекти с използване на компютърна графика, анимация и ефекти, както и умения за компютърно художествено проектиране и оформяне на медийни и мултимедийни среди.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: графичен и мултимедиен дизайнер, редактор на уеб съдържание и мултимедия; специалист по информационни и комуникационни технологии.

Департамент, предложил програмата:

Информатика