Политически науки (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование и аудиторни лекционни курсове в областта на различните политически науки, международните отношения и тяхната свързаност с дисциплини като социологията, социалната антропология и икономиката. Програмата е на английски език и в нея участват както видни учени и преподаватели, така и представители на политическата практика. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Политически науки (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Политически науки
Квалификация: политолог

Практики:

Практическото обучение включва работа в сферата на публичната политика и международните отношения, стажове в регионални и национални държавни и неправителствени структури - кметства, общини, министерства, агенции, Център за европейски, бежански, миграционни и етнически изследвания на НБУ и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Белгия, Италия, Швейцария, Франция, Испания, Кипър, Германия, Турция, Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за основните понятия и категории на политологията, включително съответствията им на англоезичните страни; познават теоретичните школи на политическата наука и специфичните черти на политологията в англоезичните страни;

- умения да владеят основните подходи в изследванията на обществото и политиката; за организиране на политически кампании, разработване на политически документи, стратегии, програми, платформи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: политолог; експерти по международни програми и проекти, специалисти в международни правителствени и неправителствени организации, външнополитически ведомства, в държавната администрация, политически партии, неправителствения сектор, изследователски организации.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки

Център за социални практики