Бизнес администрация

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Статистика, Основи на правото, Обща социология, Политология, Държавно и публично управление, Увод в социалната психология; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Стопанска история, Основи на маркетинга и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Бизнес администрация

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Бизнес администрация
Квалификация: мениджър

Практики:

Практическото обучение включва стажове в икономически и финансови институции.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия.

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за управлението на бизнес организациите и намиране на средства за анализ и оценка на мениджърски решения;

- Придобиват умения за разработване на стратегии, свързани с ефективното управление на стопанската дейност и необходими за вземането на стратегически управленски решения.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: административен мениджър в частния и в обществения сектор, във фирми, банки, застрахователни компании, пенсионно-осигурителни дружества, инвестиционни фондове, в държавната и в общинската администрация.

Департамент, предложил програмата:

Бизнес администрация