Гражданска и корпоративна сигурност

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Глобалният свят, Основи на правото, Политология, Държавно и публично управление, История на България, Човешката култура, Въведение в археологията; практически курсове - Общество и сигурност, Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред, Международни организации в сигурността, Конфликти и сигурност, Социалните конфликти като риск за сигурността, Миграционен и граничен контрол, Сигнално-охранителни системи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Защита на обществения ред
Специалност: Гражданска и корпоративна сигурност
Квалификация: мениджър по сигурността

Специализация: Сигурност и охрана в частния сектор
Специалност: Гражданска и корпоративна сигурност
Квалификация: мениджър по сигурността

Специализация: Информационна и документална сигурност
Специалност: Гражданска и корпоративна сигурност
Квалификация: мениджър по сигурността

Практики:

Практическото обучение включва стажове в Народното събрание, Министерския съвет, Академията на МВР, ВА "Г. С. Раковски", Главна дирекция "Жандармерия" - Национална служба "Полиция" - МВР, други държавни и частни структури на сигурността, областни и общински администрации и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Полша, Румъния, Ирландия и Италия.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на институционалните и правните системи на сигурността в публичния и частния сектор и механизмите на тяхното функциониране;

- умения за организиране на дейностите по защита на сигурността; лидерски умения в защита на интересите на гражданите и обществените интереси.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: административен специалист; мениджъри, ръководители и експерти, анализатори по управление и организация, специалисти по сигурност, служители по сигурността на информацията, архивисти, документалисти и др.

Департамент, предложил програмата:

Национална и международна сигурност