Археология

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Въведение в археологията, Митология и религия, Историческо познание, История на България, Древните цивилизации, Антропология; практически курсове като - Праистория, Европа в древността и средните векове, Античният свят, История на Древния изток, Византийска археология и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Археология

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Праистория
Специалност: Археология
Квалификация: археолог

Специализация: Антична и средновековна археология
Специалност: Археология
Квалификация: археолог

Практики:

Практическото обучение включва археологически разкопки, теренни обхождания, сондажни проучвания, обработка на археологически колекции, практики в археологически и исторически музеи, както и работа в Лабораторията по археометрия и екпериментална археология на НБУ.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Великобритания, Белгия, Полша, Турция, Румъния.

Компетенции на завършилите програмата:

- Получават знания за основните археологически извори от старокаменната епоха до късното средновековие;

- Придобиват умения да провеждат археологически разкопки, да анализират и публикуват резултати от археологически изследвания.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Ззавършилите програмата са: археолог; уредници в музеи, завеждащи филиали в музеи, фондохранители.

Департамент, предложил програмата:

Археология