Англицистика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Наука за езика, Наука за литературата, Обща психология, Обща социология, Обща история на изобразителното изкуство, Митология и религия, Антропология; тренингови или уводни курсове като - Увод в културата на Новия свят, Основни граматични теории, Звуковата система на английския език и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Англицистика

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Преподавател по английски език
Специалност: Филология
Квалификация: филолог, преподавател по английски език

Специализация: Превод по английски език
Специалност: Филология
Квалификация: филолог, преводач по английски език

Практики:

Практическото обучение включва стажове в преводачески агенции, телевизии, туристически агенции, училища и школи по чужди езици.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Германия, Белгия и Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, културата и историята на англоезичните страни, теорията и практиката на превода, методиката на преподаването на английския език;

- Придобиват умения да извършват писмен и устен превод от и на английски език; да преподават английски език; да анализират съвременните езикови явления.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и успешно полагане на държавни изпити.

Специализация "Превод"

Държавен изпит по английски език (писмен и устен) - 6 кр. (3 кр. + 3 кр.)

Държавен изпит по превод (писмен и устен) - 4 кр. (2 кр. + 2 кр.)

Специализация "Преподавател по чужд език"

Държавен изпит по английски език (писмен и устен) - 6 кр. (3 кр. + 3 кр.)

Държавен квалификационен изпит по преподаване на английски език - 4 кр.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: филолог, преводач с английски език; филолог, преподавател по английски език; като преводачи, консултанти, редактори в печатни и електронни медии; в международни организации и чуждестранни фирми; в туристически агенции; в книгоиздаването и книгоразпространението; преподаватели в училища и школи по чужди езици.

Департамент, предложил програмата:

Англицистика