Музеология

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Музеология

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Музеология (музейна педагогика)
Квалификация: музеолог

Компетенции на завършилите програмата:

Наред с ангажирането на вниманието на музейната публика с колекциите по достъпен и интригуващ начин, музейните педагози подпомагат музеите в изграждането на социални общности, да участват в съвременните социални и културни дебати, както и да предоставят форум за множество мнения и гласове.

Знания:

" Разбиране на фундаменталните предизвикателства пред музеите през 21 век. Тук понятието музей е широкообхватно като се има предвид целият спектър на видовете музеи;

" Запознаване с всички аспекти на музейната дейност и как те осъществяват връзката между публиката и колекциите.

" Разбиране на теориите за познанието, комуникацията и за човешкото развитие, които са фундамент за музейната образователна и социализираща практика.

" Способност да се интерпретират извори и вторични източници (включително от визуалната и материалната култура) бързо и критично и да се представят по достъпен начин в изложби, обществени програми, учебни програми, нови медии, както и да се изготвят образователни материали за различни аудитории.

" Придобиване на основни познания съществени за колекцията на избрания тип музей (като история на изкуството, технологиите, българска и природонаучна история, и т.н.).

Умения:

" Умения да се подготвят и изпълнят музейни учебни и социализиращи програми с различни демографски характеристики и с различни нива на образователен ценз: концепция, разработка на образователни модули и бюджетиране.

" Способност за оценка на нуждите, предпочитания и нива за обучение на различни музейни аудитории. Основни умения за проектиране и провеждане на допитвания и оценъчни проучвания.

" Изграждане на основни умения за маркетинг на образователните и социализиращи програми; ефективна комуникация на образователни и социализиращи проекти пред колеги, донори и финансиращи агенции.

" Приложение на уменията и познанията, придобити чрез курсовата работа и стажовете по програмата и в музейна среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат: да работят, като:

Музейни специалисти, организатори и преподаватели в областта на изкуството, историята, науката, туризма, формалните и неформалните образователни форми и работата с деца и възрастни.

Департамент, предложил програмата:

Изкуствознание и история на културата