Туризъм - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по управление на туризма в България към основната програма на студента.

Програмата е четирисеместриална и осигурява получаването на задълбочени знания за организация и управление на туристическата фирма в областта на хотелиерството, ресторантьорството и посредническата дейност. В същото време тя гарантира прилагане на тези знания за анализ и оценка на мениджърските подходи и методи, процесите за вземане на управленски решения, методиките за анализ и управление на ресурсите, научните инструменти за дефиниране и реализиране на възможностите за иновативно и устойчиво развитие на стопанските субекти в туризма и оценка на постигнатите резултати.

Практическата част на програмата има за цел студентите да придобият реални научно-практически умения за стратегическо, тактическо и оперативно планиране на туристическата дейност. Да могат да изследват външната и вътрешната организационна среда на туристическите фирми, в т.ч. и поведението и влиянието на човешкия фактор, да анализират и управляват систематично ресурсите. Да умеят да прилагат ефективно и целесъобразно съвременните управленски подходи и методи за иновативно и устойчиво развитие на организациите в все по-динамично променящата се среда на туристическата индустрия.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност "Туризъм" ДО, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Туризъм - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Туризъм
Квалификация: мениджър в туризма

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария и Русия.

Компетенции на завършилите програмата:

" Притежават знания за:

- анализ и оценка на мениджърските подходи и методи в туризма;

- процесите за вземане на управленски решения;

- методиките за анализ и управление на ресурсите;

- научните инструменти за дефиниране и реализиране на възможностите за устойчиво развитие на стопанските субекти в туристическата индустрия

" Придобиват умения за:

- разработване на стратегически, тактически и оперативни документи и планове;

- изследване на външната и вътрешната организационна среда, в т.ч. и поведението на човешкия фактор;

- извършване на систематичен анализ и управление на ресурсите;

- ефективно и целесъобразно прилагане на съвременните управленски подходи и методи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да работят като специалисти в управлението на туризма, мениджъри и служители в хотели, ресторанти, туристически агенции, туроператорски фирми.

Департамент, предложил програмата:

Бизнес администрация