Антична култура и литература

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Антична култура и литература

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Антична история, култура и литература
Квалификация: изследовател на класическата античност

Компетенции на завършилите програмата:

- Студентите познават

1. Основните исторически периоди и събития от античната история

2. Основните материални достижения и паметници на античния свят

3. Основните автори и произведения на античната литература

4. Основните теми, разглеждани от гръко-римската философия

- Могат

1. Да анализират информация, свързана с историята, културата и литературата на гръко-римската цивилизация.

2. Да проучват - в музейна или библиотечна среда - артефакти от античния живот.

3. Да представят в есеистичен или научен текст размишления по проблеми и теми от древния и съвременния живот.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания