Романистика (Френски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Романистика (френски език)
Квалификация: преводач с френски език

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания в областта на теоретичното и приложно езикознание, литературата, културата, историята и политическото развитие на франкофонските страни;

- умения в областта на превода, методиката на преподаването на френски език.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да са: преводачи в обществени и частни организации, преводачи и редактори в печатни и електронни медии; в министерства и агенции; в международни организации и чуждестранни фирми; в туристически агенции; в областта на книгоиздаването и книгоразпространението.

Департамент, предложил програмата:

Романистика и германистика