Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ от друго професионално направление. Тя предоставя допълнителни компетенции по бизнес управление и предприемачество към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална и осигурява получаването на задълбочени знания за управлението на бизнес организациите, в т.ч. за анализ и оценка на мениджърските подходи и методи, процесите за вземане на управленски решения, методиките за анализ и управление на ресурсите, научните инструменти за дефиниране и реализиране на възможностите за иновативно и устойчиво развитие на стопанските субекти и оценка на постигнатите резултати.

Практическата част на програмата има за цел студентите да придобият реални научно-практически умения за създаване и развитие на конкурентен бизнес, разработване на стратегически, тактически и оперативни планове, да изследват външната и вътрешната организационна среда, в т.ч. и поведението и влиянието на човешкия фактор, да анализират и управляват систематично ресурсите, както и да прилагат ефективно и целесъобразно съвременните управленски подходи и методи за иновативно и устойчиво развитие на бизнес организациите.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност ""Управление на бизнеса и предприемачество", която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: 1439
Квалификация: 1822

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария и Русия.

Компетенции на завършилите програмата:

" Притежават знания за:

- потенциала и възможностите за стартиране, управление и развитие на успешен (собствен) бизнес;

- анализ и оценка на мениджърските подходи и методи;

- процесите за вземане на управленски решения;

- методиките за анализ и управление на ресурсите;

- формите на взаимодействие в рамките на иновационните системи

" Придобиват умения за:

- създаване и развитие на конкурентен бизнес;

- изследване на външната и вътрешната организационна среда, в т.ч. и поведението на човешкия фактор;

- систематичен анализ и управление на ресурсите;

- ефективно и целесъобразно прилагане на съвременните управленски подходи и методи за иновативно и устойчиво развитие на бизнеса.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да работят като експерти и ръководители на всяко едно от управленските равнища във фирми, банки, застрахователни компании, пенсионноосигурителни дружества, инвестиционни фондове, а също така и в държавната и общинска администрации.

Департамент, предложил програмата:

Бизнес администрация