Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Италианистика
Квалификация: преводач с италиански език

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания в областта на италианската култура;

- Притежават практически знания за езика, и в контрастивен план.

- Придобиват практически умения в областта на писмения и устния превод.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Департамент, предложил програмата:

Романистика и германистика