Счетоводство и одит

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Счетоводство и одит

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Счетоводство и одит
Квалификация: специалист по счетоводство и одит

Компетенции на завършилите програмата:

Студентите, обучавани в програмата придобиват знания в областта на счетоводството на нефинансовите предприятия, счетоводното законодателство, изготвянето и анализа на финансовите отчети, счетоводния софтуер, вътрешния одит, контрола в публичния сектор, одита на средствата от ЕС. Те притежават умения за организиране и водене на счетоводство и за осъществяване на одит в съответствие с действащото законодателство и съвременните добри практики в областта на счетоводството и одита.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като: счетоводител; специалисти по счетоводство и одит; експерти в търговски предприятия, банки и финансови институции, в инвестиционни фондове и застрахователни дружества; счетоводители, отчетници, одитори, ревизори, банкови служители, анализатори в сферата на счетоводството и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика