Дигитална хуманитаристика (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата Digital Humanities въвежда студентите в новите ключови умения за общуване на работното място, свързани с радикалните промени в обществото, предизвикани от мобилните комуникационни услуги. За израсналите в мрежата Digital Natives те са непосредствено преживяване в рамките на свободно избираеми социални мрежи и виртуални пространства на лично общуване. Основният акцент на програмата е ориентиран към естествения опростен визуален достъп до представяните неща, както и към непосредственото приложение на дигиталните инструменти като социални и психологически ключета за общуване "на пазара".

прочети още

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Дигитална хуманитаристика
Квалификация: специалист, комуникации

Компетенции на завършилите програмата:

Студентите завършили програмата придобиват следните компетенции, изразяващи се в знания за:

- цифровите технологии и перспективните комуникационни стратегии на развитие, най-вече на мобилните комуникации и компютърната анимация, които са основополагащи за непосредствено изграждане на различни типове опростена визуализация на достъпа;

- психологическите подходи и процеси, които лежат в основата на дигиталното опосредстване на познанието и човешките отношения;

- дидактически похвати на връщане към непосредствената образност (визуалност) на мисълта при дискутиране "в класната стая" (нови форми на обучение, интерактивно и телеколаборативно общуване и визуализиране на преподаваното знание в рамките на т. нар. participatory learning);

Успешно завършилите програмата придобиват умения за:

- дигитално общуване, прилагайки принципа на сприятеляване и обмен в социалните мрежи като ключ за визуализиране на познанието и психологическа подкрепа в условията на достъпни мобилни комуникации (т.нар. Фейсбук технология);

- прилагане на дигиталните комуникации за обвързване на клиенти и създаване на нов тип услуги като социален капитал (т.нар. Digital/K);

- създаване и управление на електронни архиви и дигитални библиотеки като средище за изследователско и публично общуване, както и за визуална прозрачност на изследователската дейност и резултати (collaborative working).

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програмата - втора специалност става с успешно завършени аудиторни курсове и защита на четирите семестриални проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Придобитите компетенции дават особена възможност на завършилите minor-програмата като втора специалност да намерят своята реализация в развиващите се, вече утвърдени на пазара професии като специалист (информационни и комуникационни технологии), мениджър (информационни и комуникационни технологии), мултимедиен дизайнер, експерт (комуникации), мениджър (комуникации), специалист по социална работа и консултиране, специалист по образователни методи, стопански и административен специалист, специалист по връзки с обществеността, археолог, филолог.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа