Туризъм

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Туризъм

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Туризъм
Квалификация: мениджър в туризма

Компетенции на завършилите програмата:

" Притежават знания за:

- анализ и оценка на мениджърските подходи и методи в туризма;

- процесите за вземане на управленски решения;

- методиките за анализ и управление на ресурсите;

- научните инструменти за дефиниране и реализиране на възможностите за устойчиво развитие на стопанските субекти в туристическата индустрия

" Придобиват умения за:

- разработване на стратегически, тактически и оперативни документи и планове;

- изследване на външната и вътрешната организационна среда, в т.ч. и поведението на човешкия фактор;

- извършване на систематичен анализ и управление на ресурсите;

- ефективно и целесъобразно прилагане на съвременните управленски подходи и методи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като специалисти в управлението на туризма, специалисти в областта на културния туризъм, мениджъри и служители в хотели, ресторанти, туристически агенции, туроператорски фирми.

Департамент, предложил програмата:

Бизнес администрация