Философия

Кратко представяне на програмата:

Програмата има изследователска насоченост в областта на Историята на философията на докторско равнище, като дава възможност за специализирана подготовка по отношение на разнообразни проблеми, понятия и автори от историята на философията, от гледна точка на постиженията и методите на съвременната философия и на другите сродни хуманитарни и социални науки. Тази програма дава възможност за реализация на самостоятелни и за участие в колективни изследователски проекти, за придобиване на преподавателски опит, за получаване на умения за писане и рецензиране на научни статии и монографии, за изготвяне на доклади и презентации и за изнасянето им на професионални научни конференции. Специален акцент е запознаването на докторантите с широк спектър от съвременни направления и методи във философията и сродните науки като инструменти на историко-философското изследване и по-конкретно със съвременните постижения в "историята на понятията" и в културната и социална история на философията.

прочети още
Философия

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.