Книгоиздаване и печат

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата - Устен изказ и писмен текст: изграждане и разработване, Наука за литературата, Български език - четене и писане, Естетика и теория на изкуството и др.; практически курсове - Издатели и журналисти, Печатните медии в България, Книгоиздатели и издателства в България, Великите книги на Европа, Писане в печата, Говорене и убеждаване и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Книгоиздаване и печат

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.

- Кандидат-студентите със средноаритметична оценка от матури Отличен (5.50-6.00) ще получат към резултата от ТОП допълнителни 10 точки за посочените програми.

- На всички кандидат-студенти към резултата от ТОП се присъждат допълнителни 5 точки за посочената на първо място програма.