Туризъм - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по управление на туризма в България към основната програма на студента.

Програмата е четирисеместриална и осигурява получаването на задълбочени знания за организация и управление на туристическата фирма в областта на хотелиерството, ресторантьорството и посредническата дейност. В същото време тя гарантира прилагане на тези знания за анализ и оценка на мениджърските подходи и методи, процесите за вземане на управленски решения, методиките за анализ и управление на ресурсите, научните инструменти за дефиниране и реализиране на възможностите за иновативно и устойчиво развитие на стопанските субекти в туризма и оценка на постигнатите резултати.

Практическата част на програмата има за цел студентите да придобият реални научно-практически умения за стратегическо, тактическо и оперативно планиране на туристическата дейност. Да могат да изследват външната и вътрешната организационна среда на туристическите фирми, в т.ч. и поведението и влиянието на човешкия фактор, да анализират и управляват систематично ресурсите. Да умеят да прилагат ефективно и целесъобразно съвременните управленски подходи и методи за иновативно и устойчиво развитие на организациите в все по-динамично променящата се среда на туристическата индустрия.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност "Туризъм" ДО, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Туризъм - ДО

Прием:

Студентите могат да записват minor-програма-втора специалност във втора част на основната бакалавърска програма (от V до VIII семестър ). Ако студентите имат успех не по-нисък от мн. добър 4.50 от първите две години (с изключение на ООК за умения) могат да запишат безплатно minor-програма-втора специалност.