Театър - учене в трупа

Кратко представяне на програмата:

Предлаганата minor-програмата-втора специалност е уникална по своя характер, тъй като дава възможност на студента да проследи и вземе участие в етап или в пълен репетиционен процес. Така студентът ще проследи театралните практики от етап актьорски тренинг и работа с глас и тяло , през работа с предварително избран или създаден от него текст до изграждане на завършен театрален продукт, включен в репертоара на Университетски театър

През целия период на обучение студентът е подкрепян и участва процеса наравно с студенти по актьорско майсторство и професионални актьори и режисьори.

Получените от студента компетенции могат да му послужат както в пряка бъдеща театрална дейност, така и за развиване на комуникационни и презентационни умения в основната му професия

Екипът от артисти-преподаватели, който предлага програмата, е един от най- ярките представители на съвременното театрално изкуство у нас и е гаранция за въвличане на студента в изследване и развиване на съвременен театрален език

Във всеки семестър се изучава по три специализирани, професионални курса, по три кредитни, извънаудиторни учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

прочети още
Театър - учене в трупа

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.