Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ от друго професионално направление. Тя предоставя допълнителни компетенции по бизнес управление и предприемачество към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална и осигурява получаването на задълбочени знания за управлението на бизнес организациите, в т.ч. за анализ и оценка на мениджърските подходи и методи, процесите за вземане на управленски решения, методиките за анализ и управление на ресурсите, научните инструменти за дефиниране и реализиране на възможностите за иновативно и устойчиво развитие на стопанските субекти и оценка на постигнатите резултати.

Практическата част на програмата има за цел студентите да придобият реални научно-практически умения за създаване и развитие на конкурентен бизнес, разработване на стратегически, тактически и оперативни планове, да изследват външната и вътрешната организационна среда, в т.ч. и поведението и влиянието на човешкия фактор, да анализират и управляват систематично ресурсите, както и да прилагат ефективно и целесъобразно съвременните управленски подходи и методи за иновативно и устойчиво развитие на бизнес организациите.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност ""Управление на бизнеса и предприемачество", която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Прием:

Студентите могат да записват minor-програма-втора специалност във втора част на основната бакалавърска програма (от V до VIII семестър ). Ако студентите имат успех не по-нисък от мн. добър 4.50 от първите две години (с изключение на ООК за умения) могат да запишат безплатно minor-програма-втора специалност.