MUSB002  Музикални елементи и солфеж (нотно-четивна техника)Преподавател(и):

проф. Росица Дюлгерова-Пръвчева  
 Павлина Величкова  д-р

Описание на курса:

Анотация:
А. Теория на музикалните елементи

Теория на музикалните елементи (ТМЕ) е основен теоретико - практически курс, който дава знания и умения за установените в резултат на многовековна практика закономерности и средства на музикалната изразност като тонове, интервали, ладове, тоналности, акорди, ритъм, темпо, динамика, съвременното нотно писмо и т.н.

Учебната дисциплина представлява неделимо единство на теоретични знания, практически умения и навици. Тъй като овладяването на музикално - изразните елементи предполага продължителна музикално - слухова работа, обучението по теория на музикалните елементи се води паралелно с дисциплината солфеж.

Курсът се състои от четири части. Обучението на студентите се провежда на групи, разпределени съобразно изучаваната от тях специалност и предварителна подготовкa.

Оценяването е текущо и семестриално многокомпонентно (след II и IV семестър). Изпита представлява писмен тест, който съдържа практически задачи, както и отговори на теоретични въпроси. Прилагат се принципите на тестовото изпитване и формати според стандартите на НБУ.

Цели на курса

Основна цел на курса по теория на музикалните елементи е изграждането на солидна база от теоретични знания, практически умения и навици за възприемане, осмисляне и възпроизвеждане на музика.

Предвид теоретико - практическия характер на дисциплината, учебният процес протича в няколко направления: наблюдение на музикалните явления, теоретично изложение на учебния материал и практическо овладяване. Всеки елемент от учебния процес се илюстрира и чрез наблюдение на примери от музикалната литература, четене на нотен текст, интониране, метро-ритмичен анализ и т.н.

Курсът по теория на музикалните елементи представлява основен момент в професионалната подготовка и изпълнителска практика на младия музикант и необходима предпоставка за изучаването на другите музикално – теоретични дисциплини от бакалавърската програма “Музика” като хармония, полифония, музикален анализ, фолклор, инструментознание и др.

Б. Солфеж

Солфежа е основна практическа дисциплина, посветена на развитието на музикалния слух – важна предпоставка за успешната професионална реализция на студентите.

Съдържанието на дисциплината солфеж е насочено към натрупване на музикално-слухови представи и усъвършенстване на музикално-мисловните процеси в съзнанието на младия музикант.

Структурата на дисциплината солфеж съдържа интонационни упражнения, слухов анализ, музикална диктовка, солфежиране.

Курсът се състои от четири части. Обучението на студентите се провежда на групи, разпределени съобразно изучаваната от тях специалност и предварителна подготовка.

Оценяването в курса е текущо и семестриално многокомпонентно (след II и IV семестър). Изпита съдържа записване на музикални диктовки и солфежиране.

Цели на курса:

Основна цел на курса по солфеж е да развива музикалните способности на студентите, да формира категориите музикален слух: мелодически, хармоничен, полифоничен, тембров; метроритмичното чувство и вътрешния слух, да разшири обема на музикалната памет, да усъвършенства нотно-четивната техника, да създаде критерии за точна интонация.

Развитието на музикалните способности се осъществява на основата на натрупаните музикално-слухови представи от различни стилове и жанрове.

Развитието на музикалния слух е продължителна и трудна задача, която изисква строга последователност и система в натрупването на уменията и навиците. Спецификата на дисциплината налага обучението по солфеж да се води паралелно с курса по теория на музикалните елементи.

Компетенции:
Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

• елементите на линейно-нотната система (граматиката на нотното писмо)

• основните нотни стойности и знаците за увеличаването им.

• простите диатонични интервали

• видовете тризвучия

2) могат:

Могат:

• да записват височините и трайностите на тоновете на виолинов и басов ключ.

• да определят и построяват прости диатонични интервали, да изпяват и отгатват по слух

• да определят и построяват видовете квинтакорди, да изпяват и отгатват по слух

• да разбират същността на поставените задачи и тяхната връзка с целите на курса

• да анализират музикални примери, съдържащи изучените музикални елементи

• да четат a prima vista

Предварителни изисквания:
• Обща музикална култура и знания

• Добър музикален слух.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1

2.10.2012 Въведение. Увод. Цели и задачи на учебната дисциплина теория на музикалните елементи

Звук.Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонов ред.

Усет за мажор и минор.

До мажор – диатоника – степени, полутонове Т5

Размери : 2/4, 3/4 Основна ритмика.

2

09.10.2012 Музикална система. Звукоред. Окта-вови групи.Основни и производни степени.Буквени и слогови наимено- вания на тоновете. Хроматични знаци

Ред на диезите и бемолите.

Мажорни тоналности до 2 знака вкл. Транспониране.

3

16.10.2012 Записване на тоновите височини. Линейно-нотна система. Нотни ключове. Практическо овладяване на виолинов, басов, алтов и теноров ключ.

Сол мажор – диатоника.

Усет за двуглас. Видове движения при двугласа. Интервали – прости, диатонични. Солфежиране.

4

23.10.2012 Записване на тоновите трайности. Нотна стойност и тонова трайност. Знаци за увеличаване трайността на тона. Паузи.

Фа мажор – диатоника.Натрупване на слухови представи за мажорни и минорни квинтакорди. Солфежиране.

5

30.11.2012 Лад, тоналност, гама. Степени на лада. Квинтов и квартов кръг на мажорните и минорни тоналности. Паралелни тоналности.

Упражнение

6

06.11.2012 Текущо оценяване – Нотно-четивна техника - солфежиране

7

13.11.2012 Паралелни тоналности.

Минорни тоналности до 2 знака вкл.

Ла минор – натурален,хармоничен, мелодичен вид

Упражнение

8

20.11.2012 Текущо оценяване – контролен тест

Теоретични въпроси, практически задачи, слухови задачи.

9

27.11.2012 Интервали.Прости диатонични интер- вали – мелодични и хармонични. Обръщение на интервалите.

Интервали: м.г.2, м.г.3, ч.1, ч.4, ч.5, ч.8. Солфежиране.

10

04.12.2012 Съзвучие. Акорд. Тризвучие. Видове тризвучия: мажорни, минорни, ума-лени и увеличени квинтакорди.

Мажорни и минорни квинтакорди – построяване, изпяване, отгатване

11

11.12.2012 Ритъм. Метрум. Размер. Такт. Видове метруми и размери.

Ми минор, Ре минор – натурален, хармоничен, мелодичен вид

12

18.12.2012 Усет за алтерация в мажор - като диатоничен и хроматичен полутон.

До, Фа, Сол мажор – хроматика. Лека едногласна диктовка с алтерации . Солфежиране.Упражнение

13

08.01 2013

Усет за алтерация в минор като диатоничен и хроматичен полутон.

Ла, Ре, Ми минор – хроматика. Едногласна диктовка с алтерации. Солфежиране.Упражнение

14

15.01.2013 Обобщителни тестове

Комбинирано оценяване

15

22.01.2013

Финален тест

Комбинирано оценяване

Забележка: Различните компоненти от структурата на курса се комбинират в съответствие с конкретните методически задачи за всеки отделен учебен час. Всяка тема от учебната програма се застъпва последователно през целия семестър. Във всеки час се работи за усъвършенстването на мелодическия и хармоничен слух, за метро-ритмичното чувство, за развитие на вътрешния слух и музикалната памет.

Литература по темите:

• П. Хаджиев – Елементарна теория на музиката, “Музика”, София 1978

• Р. Дюлгерова - Пръвчева – Теория на музикалните елементи – Тестови въпроси и задачи и Тестове. + CD с музикални примери към слуховите задачи на тестовете, НБУ, София 2007.

• Ив.Пеев,Здр.Манолов, А.Диамандиев - Начални солфежи III и IV част.

• Ив.Пеев – Систематичен курс по солфеж

• Ц.Колев, П.Цонкова – Сборник начални солфежи

• К.Попдимитров – Солфежи из творчеството на старите майстори

• Р. Дюлгерова – Пръвчева - Солфеж. Музикални обучителни практики София 2011

• Р. Дюлгерова – Пръвчева А.Попова-Георгиева Курс по теория на музиката част първа, София 2011

Средства за оценяване:

Форми на оценка: контролни тестове, участие и активност на студента по време на занятията, теоретични разработки на теми от плана, курсова работа, тестове, творчески задачи.

Проверката в края на семестърa се извършва в устна и писмена форма чрез обобщителни тестове, устни практически задачи и четене a prima vista на нотен текст.

ГРАФИК НА КУРСА:
ВИРТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ