HISB501  Римската имперска система - континуитет и дисконтинуитетПреподавател(и):

проф. Цветанка Чолова  д-р

Описание на курса:

Анотация:
Изграждането на Римския държавен модел Pax Romana и превръщането му в Pax Christiana през Средните векове. Приемствеността в държавните институции и държавната йерархия и изграждането на църковната институция.

Компетенции:
Студентите ще могат да анализират проблематиката на европейската цивилизация през Средните векове и влиянието на римския политически модел, политическа идеология, институции. Да формират мнения за факторите на изграждане на средновековния свят, приемствеността на държавните институции. Ролята на църквата и държавата, формиране на ново направление в европейската култура

Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Античният полис /civitas/ като модел за политическо устройство. Рим - полисът, империята.

2. Римските политически институции: Рим на царете - царят, сенатът, магистратурата, куриатните комиции, религиозни институции, армията и др. Римските политически институции след реформите на Сервий Тулий до 134 г. пр. Хр.

3. Социално устройство на Рим по време на Републиката. Институции на частното право: римската фамилия, право на владение и на собственост/. Правоспособност и гражданство, юридическите лица

4. Семинар № 1. Римските политически институции: от римската републиканска магистратура до еврропейския средновековни държавни институции.

5. Семинар № 2. Римските политически институции: от римският сенат и народни събрания до еврропейския средновековен парламент.

6. Провинциалното управление. Изграждане на Pax Romana.. Администрация.

7. От полиса към световната държава. Политическите реформи в края на Републиката, аграрната криза, промени в правоспособността на гражданите, промени в римската фамилия, промени в правото на владение и собственост/.

8. Римската империя. Принципатът. Централни органи на управление – институции. Правоспособност. (римските граждани, робите, перегрините). Гражданските войни.

9. Римска империя и варварските държави III- VI в. Държава и църква..

10. Семинар № 3. Римското право в Западна Европа и във Византия - рецепция на правото.

11. Зараждане и развитие на западноевропейския феодализъм - бенефициите, й ерархията, рицарското съсловие.

12. Семинар № 4. Renovatio imperii - Каролингската империя. Императорската власт, титулатурата.

13. Семинар № 5. Renovatio imperii - Свещената Римска империя - Отон I .

14. Тест.

15. Папската теократична доктрина и римската имперска идея. "Donatio Constantini" - translatio imperii.

Литература по темите:

Библиография по темите:

Андреев, М. Римско частно право. С., 1996

Бакалов, Г Византия - културно-исторически очерци. С. 2000

Божилов, Ив. Византийският свят. С.,2008

Жак Льо Гоф. Цивилизацията на средновековния Запад., С., 1999

История на средните векове, т. I. Под ред. на С. Д. Сказкин. С., 1977

История средних веков. Под ред. Н. Ф. Колесницкого. М., 1980

Ковалев, С.И. История Рима. Л. 1986

Колесницкий, Н.Ф. "Священная Римская империя" - притезяния и действителность. М., 1977.

Момзен, Т. Римска история.С., 1997

Мутафчиев, П. Изток и Запад в европейското средновековие. С.,1999

Ростовцев, М. История на стария свят, Т. 2. Рим, С, 1994.

Семенов, В. Ф. История средних веков. М., 1975

Чолов, Р. Римското частно право. С., 2000

Ellul, J. Histoire des institutions. 1-3, Paris, 1980-1982

Folz, R. L'idee d'Empire en Occident du V-e au XIV -e si`ecle. Paris, 1953

Folz, R. La naissance du Saint empire. Paris, 1967

Folz, R. Le couronnement imperiale de Charlemagne. Paris 1964

Byzantina: East and Latin West. Oxford, 1966

Goez, W. Translatio imperii. Tubingen, 1958

Kuhner, H. Das Imperium der Papste. Zurich-Stuttgart. 1972

Schramm, P.E. Kaiser, Konige und Papste. Leipzigq 1953

Roma-Constantinopoli-Mosca. Da Roma alla terza Roma, Documenti e studii, 1. Roma, 1983 etc.

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

Курсова работа – 35 %

Реферат - 15 %

Участие в колоквиум -представяне на курсовата работа, реферат –15%

Тест – 35%

Дата на провеждане на текущия контрол:

Семинар № 1 –

Семинар № 2 –

Семинар № 3 –

Семинар № 4 –

Семинар № 5 –

Тест -

ГРАФИК НА КУРСА:
ВИРТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ