BAFB623  Основи на застрахованетоПреподавател(и):

 Йордан Чуков  д-р
доц. Янаки Андреев  д-р

Описание на курса:

Анотация:
Курсът BAFB623 "Основи на застраховането" представя съвременните виждания за същността на застраховането и неговото историческо развитие, риска и управлението му, застрахователния пазар и участниците в него, формите на застраховане и видовете застрахователни продукти, организацията на застрахователните предприятия, както и взаимовръзките между превенцията и застраховането. Целта на курса е да се изгради основен понятиен апарат и фундаментално разбиране за застраховането и дейността на застрахователите у нас.

Компетенции:
Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• тенденциите в историческото развитие на застраховането в света и да използват правилно основните застрахователни понятия;

• каква е организацията на застрахователните структури, функциониращи на българския пазар;

• характеристиките на различните надзорни системи и техните сравнителни предимства;

2) могат:

• да се ориентират сред многообразието на застрахователни продукти, предлагани на пазара, с цел задоволяване на определени потребности;

• да извършват оценка и да правят оптимален избор на необходимата им застрахователна услуга;

• да анализират ситуацията на застрахователния пазар;

Предварителни изисквания:

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Теми и подтеми:

1. Възникване и развитие на застраховането (теории, етапи, тенденции)

2. Възникване и развитие на застраховането в България (етапи, тенденции, характерни черти)

3. Риск. Събитие и случай. Рискова ситуация и видове събития (дефиниране на базисни застрахователни понятия)

4. Класификация на застрахованите обекти и оценка на риска. Изравняване на риска (дефиниране на дейности, определящи същността на застраховането)

5. Управление на риска – същност, фази, мероприятия за осъществяването му

6. Превенция и застраховане (необходимост, мерки за превенция, същност на застраховането, теории, функции и роля на застраховането)

7. Застрахователна услуга (същност и класификация)

8. Форми на застраховане (същност, основни понятия и видове форми)

9. Застрахователни вноски (същност и видове според различни класификационни критерии)

10. Застрахователна калкулация (същност, особености, пресмятане на вноски и ценова политика на дружеството)

11. Застрахователен договор (понятие, особености, съдържание)

12. Видове застраховане и застрахователни продукти (браншове, клонове и видове, съгласно Кодекса на застраховането)

13. Международно застраховане (дефиниции, видове, международни клаузи, практика в България)

14. Презастраховане (определение, видове, практика)

15. Застрахователен пазар. Застрахователен надзор (същност на пазара, актуалното му състояние в България, ролята на държавата, надзорни системи)

16. Организация на застрахователното предприятие (същност на предприятието, акционерно дружество, взаимозастрахователна кооперация)

17. Застрахователно посредничество (необходимост, характеристика, видове, дейност, актуална регламентация)

18. Критерии за оценка на застрахователната услуга (цена, начин на плащане, отстъпки, застрахователни условия, начини за предлагане, форма на застраховане, покрити събития, търговски морал, срок за плащане и др.)

Литература по темите:

Й.Йотов, Б.Илиев – Основи на застраховането, Свищов, 2004 г.

Й.Йотов, Б.Илиев – Основи на застраховането, „Абагар” – В. Търново, 1998 г.

Хр.Драганов, Б.Илиев и др. – Застраховане, „Форком” – София, 1998 г.

Вел.Гаврийски – Икономика на застраховането, София, 1998 г.

Б.Илиев – Управление на риска в застрахователните дружества, АИ „Ценов” – Свищов, 1994 г.

Р.Габровски – Основи на презастраховането, „Абагар” – В. Търново, 1998 г.

50 години ДЗИ и застраховането в България – юбилейна брошура, 1996 г.

Дейвид Е. Бланд – Застраховане: принципи и практика, АБЗ и C I I, 2000 г.

Кодекс за застраховането (първоначално обн. ДВ, бр.103 от 23.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г.,…, последно изм. и доп. Бр. 97 от 23.11.2007 г.).

Средства за оценяване:

Крайната оценка се оформя въз основа на оценка от текущ контрол и оценка от краен писмен изпит.

А) Оценката от текущ контрол е средноаритметично от оценките на двете текущи контролни. Последните се състоят в отговаряне на открити въпроси по взети теми от курса. Двете контролни покриват целия преподаван материал и са с продължителност от по 1 час всяко. Първото контролно ще се състои в края на първата половина на курса и ще включва теми от 1. до 9. (вкл.), а второто ще бъде в края на курса и ще е върху останалите теми.

Б) Писменият краен изпит се състои в отговор на два разширени открити въпроса по темите на курса. Той продължава два часа и ще се проведе по време на изпитната сесия, след края на семестъра.

В) Крайната оценка се формира при 30 на сто тегло на текущия контрол и 70 на сто тегло на крайния писмен изпит.

ГРАФИК НА КУРСА:
ВИРТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ