HACB240  История на изобразителното изкуство: XVII - XIX векПреподавател(и):

доц. Борис Данаилов  

Описание на курса:

Анотация:
Курсът е предназначен за широк кръг хуманитарни специалности. 17-19 век са блестящи страници за задноевропейското изобразително изкуство. Това е времето на изграждането и развитието на национални художествени школи и създаване на паралелни, успоредно съществуващи естетически и художествени платформи в изкуството. Курсът проследява последователно основни етапи, културни кръгове, епохи и стилове в изкуството от 17-ти до края на 19-ти век. Той е обвързан с основните движения и изменения на художествената дейност на човека и в този смисъл дава възможност за придобиване на знания, които са приложими в широк регистър на социалната реализация на студентите.

Наред с това курсът дава възможности за получаване на специализирани знания. Тези познания са свързани с употреба, обясняване и коментар на основни термини, понятия, методология и принципи на историята и теорията на изобразителното изкуство, както и на връзката им със сходните полета на знание от други художествени практики.

В хода на обучението студентите разработват курсова работа по избрана от тях и консултирана с преподавателя тема, отговарят на тест, а в края на всеки семестър се държи устен изпит върху преподавания материал.

Компетенции:
Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Последователността в историческото развитие на изобразителното изкуство, факти и жалонни произведения илюстриращи епохи, тенденции и стилове в изкуството от17 до 19 в.

2) могат:

Да идентифицират, отграничават и ситуират в исторически аспект основни и характерни произведения на изкуството в сферата на архитектурата, живопистта и скулптурата, да са в състояние да класифицират стилове и направления, както и познават творбите на автори с основно значение за история на изкуството.

Предварителни изисквания:
Като насоченост курсът допълва работата на студентите от различни специалности занимаващи се с визуалния образ и в този смисъл няма предварителни изисквания за специализирани знания. Плюс за студентите би било посещение на общ курс по история на изкуството.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

КОНСПЕКТ

ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО

История на изобразителното изкуство: XVII - XIX век

HACB240

ИЗКУСТВОТО НА 17 В.

1. Общи характеристики на 17-ти век. Приемственост и отлики на епохата с късния Италиански Ренесанс и Северния Ренесанс – 2 ч.

2. Изкуството на Холандия - 17 - ти в. Основни школи и творци – 4 ч.

3. Изкуството на Фламандия - 17 - ти в. Основни школи и творци - 2 ч.

4. Изкуството на Франция - 17 - ти в. Основни школи и творци 2 ч.

5. Изкуството на Испания – 17 в. Основни школи и творци- 2 ч.

ИЗКУСТВОТО НА 18 В.

6. Италия – 18-ти и 19-ти в. – 2 ч.

7. Германия - 18 – ти и 19-ти в. - 2 ч.

8. Англия - 18 - ти и 19 –ти в. - 2 ч.

9.Франция - 18- ти и 19-ти в. - 2 ч.

КЪМ ПОДСТЪПИТЕ НА МОДЕРНИЗМА

10. Основни промени в европейското изкуство на 19-ти век – 2 ч.

11. Франция - 19-ти в. Основни промени в изкуството – 2 ч.

12. Франция - Изкуството на импресионизма – зараждане и развитие - 2 ч.

13. Франция - Изкуството на импресионизма – естетическа платформа, основни представители - 2 ч.

14. Изкуството на импресионизма в Европа – 2ч.

Общо: 30 часа

Преподавател: доц. Борис Данаилов

Литература по темите:

Литература:

Всеобщая история искусств - т.I - VII, М., 1956 - 66 г.

Поредица: “Памятники мирового искусства”

6.Европейского искусство XVII - ого века, М., 1975

7.Европейского искусство XIX - ого века, М., 1975

Алпатов, М., История на изкуството - т.1 - 4, С., 1981 г.

Буркхард Я., История на изкуството на Ренесанса в Италия, С. 2001

Димитров, Д., История на изкуството, С., 1991 г.

Джансън, Х.У., Антъни Джансън - История на изкуството – т. 1-10, С., Изд. ”Елементи”, 2008 г.

Дмитриева, Н., Кратка история на изкуството – ч.1 и 2, С., 1980

К.Кларк, Цивилизацията, С., 1977 г.

Лившиц, Н., Кагане, Л., Прийменко, Н. - Изкуство 17-ого века, Москва, изд.”Изкусство”, 1964г.;

Некрасова, Е.А. - Романтизм в английском искусстве, Москва, изд.”Изкусство”, 1974 г.

Панофски, Е., Смисъл и значение в изобразителното изкуство, С.,1986 г.

Ротенберг,Е.И. - Западно-европейская живопись 17 века, Москва, изд.”Изкусство” 1989 г.;

Ротенберг, Е.И. - Искусство Голандии 17 века, Москва, изд.”Изкусство” 1971 г.;

Gabriele Fahr-Becker - Art Nouveau, , 2004; Konemann; Tandem Verlag GmbH

Klassizismus und Romantic – Architectur, SWculptur, Malerei, Zeichnung – 1750-1848; 2000, Konemann; D-50968 Kolх

L’impressionisme vol.I et II ; Skira 1955 ; Geneve (Suisse) ; Textes biographique et critique- Jean Leymarie

Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, БАН, С., т.I-1980 г., т.II-1987 г.

История на изобразителното изкуство

Импресионистите: Енциклопедичен справочник Автор: Колектив; Изд - Алианс-97 – 2000 г.

Колекция от А до Я: Импресионизъм- Лоранс Мадлин, Доминик Лобстеин; Изд. Унискорп 2005 г.;

Средства за оценяване:

Формиране на оценката – комплексно въз основа на следните показатели: активността на студента по време на протичането на курса, резултатът от тест, както и от качествата на реферата. /Забел.: При активно участие в дискусиите и оценка на реферата над мн.добър - 4.50 студентът се освобождава от изпит/

Аспекти при формирането на оценката:

• участие в дебат по време на лекциите;

• резултат от тест

• писмен текст – реферат по зададена тема

• изпитен резултат от устен изпит.

ГРАФИК НА КУРСА:
ВИРТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ