ADMM907  Деловодство, документи, архивиранеПреподавател(и):

 Петър Пейков  д-р

Описание на курса:

Анотация:
Учебният курс е ориентиран към историята на възникването на документите и на архивите като културна институция, взаимовръзката им с музеи, библиотеки. Разглежда се и съвременното понятие за документ, видове документи и документни системи, основните функции на документите, като специално внимание се отделя на управленската функция на документите и значението им като исторически извор и като част от културното наследство на нацията.

Представени са структурните звена специализирани за работа с документите в институциите – деловодството и учрежденския архив, а така също мрежата от държавни архиви в страната и основните процеси на работа с архивните документи: класификация; експертиза и съставяне на научно-справочен апарат; съхранение и използване.

Специално внимание е отделено на: Националната филмотека,като архив за български игрални, документални,хроникални, научнопопулярни и анимационни филми;Направление"Ръкописно-документално и книжовно наследство" на Националната библиотека"Св.Св.Кирил и Методий"-за документи от възникването на българската държава и документи на видни общественици,писатели,културни и научни дейци до 1978 г.;Архива на Националния институт за паметниците на културата;Архива на Българската национална телевизия;Архива на Българското национално радио.

Разгледани са исторически формиралите се архивни сбирки и колекции в музеи, библиотеки,читалища и други културни институции, като част от Националния архивен фонд.

Целта на курса е студентите да придобият необходимите знания и практически умения за съставянето на документите, тяхното значение и използване в управленския процес, архивирането им, т.е.за цялостния документооборот, а също така за основните моменти и проблеми от историята на архивното дело в България.

Курсът е преди всичко методически и практически ориентиран и включва запознаването с основните нормативни документи и практически пособия, регламентиращи процесите на работа с документите. Предвиждат се посещения на Българската национална филмотека,Централен държавен архив и др.

Компетенции:
1)ще знаят:

• Задачите и ролята на деловодството и учрежденския архив в културните институции;

• Структурата и задачите и фондовете на архивите ,които съхраняват документи за културната история на страната;

• Нормативно-методическата база за работа с документите на всички етапи на документооборота.

2)ще могат:

• Да оценят значението на документите в дейността на културните институции и в обществото и ролята и мястото на архивите;

• Правилно да съставят и оформят основните видове обща административна документация;

• Практически да използват документите в управлението на културните институции за изследователски и други цели.

Предварителни изисквания:
• Обща информация за основните видове документи, създавани в културните институции и техните функции;

• Обща представа за деловодството, учрежденските и държавните архиви и за необходимостта от съхраняване на информацията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ПЪРВИ БЛОК - ДОКУМЕНТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО, ДЕЛОВОДСТВОТО И УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ

Тема първа (занятие 1): Термини и понятия на курса. Основни процеси на работа с документите, архивни структури – 2 ч.

Библиография:

Речник на българската архивна терминология. ВТ., 2002 г.

Николова, Зл. Книжовен език и архивна терминология.

сп.“Архивен преглед” кн. 3, 1991г.

Методиев, В. Използването на документите в архивите – понятийни и същностни аспекти. сп. “Архивен преглед” кн.3, 1991 г.

Пейков, П. За съдържанието на термините “архив” и “архивен документ”. сп. “Архивен преглед” кн. 3, 1991 г.

Тема втора (занятие 2): Възникване на документите и архивите – 2 ч.

Библиография:

Кузманова, М. История на архивите и организация на архивното дело в България. С., 1966 г.

Тема трета (занятие 3): Съвременното понятие документ. Видове документи и документни системи създавани в културните институции. Основни функции на документите :историческа, социална, правна, културна,управленска, комуникативна.– 2 ч.

Библиография:

Петкова, Ст. Електронните документи като обект на дълготрайно запазване. сп. “Архивен преглед” кн. 1, 2004 г.

Глушков, Л. Документът – носител на управленска информация. Научни конференции по архивознание. т. 5, С., 1983 г.

Романов, Д.А. и др.Правда об електронном документе. М., 2002 г.

Les archives electroniques. Manuel pratique. Paris., 2002

Тема четвърта (занятие 4): Документооборот в културните институции. Основни правила за съставяне и оформяне на документите. Регистрация и сроков контрол – 2 ч.

Библиография:

Кръстев, И. Същност и перспективи за развитието на ЕДСД. Научни кон-ференции по архивознание. т. 5, С., 1983 г.

Единна държавна система за деловодство. С., 1980 г.

Тема пета (занятие 5): Електронни документи и електронен документооборот.

Библиография:

Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.ДВ. бр. 48/2008 г.

Закон за електронния документ и електронния подпис.ДВ. бр.34/2001 г.

Бахарова Ив.Електронните документи и проблемите на архивната теория и практика. сп." Архивен преглед ",кн.3-4,2005 г.

Тема шеста (занятие 6): Учрежденски (фирмен) архив, основни задачи, функции и изисквания.Частни архиви – 2 ч.

Библиография:

Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции. ДВ. бр. 17/2009 г. г.

Андреев, Г. За състоянието и перспективите на развитие на учрежденските архиви. сп. "Архивен преглед", кн. 4, 1982 г.

Янева.Б.Статут на частните архиви в чужбина.Архивен преглед,кн. 3-4,1994 г.

Практическо занятие (занятие 7 )Видове документи, съставяне и оформяне, провеждане на тест върху първи блок лекции - 2 ч.

ВТОРИ БЛОК - ДОКУМЕНТИ, АРХИВИ, АРХИВИРАНЕ

Тема седма (занятие 8): Нормативно и методическо осигуряване на работата с документите, деловодствата, учрежденските и държавните архиви (1878-1974 г.). Закон за Националния архивен фонд и архивите (2007 г.) – 2 ч.

Библиография:

Минцев, Д Проекто-закони за създаване на архивната система в България. сп."Известия на държавните архиви " кн. 74, 1997 г.

Минцев, Д. Към историята на централизираното архивно дело в България. сп."Известия на държавните архиви" кн. 80, 2001 г.

Тема осма (занятие 9): Държавни архиви (Централен държавен архив, Държавен военноисторически архив, Териториални архиви)Специализирани архиви (Геокартфонд,Българска национална филмотека, архиви на НБКМ,БАН,БНР,БНТ и НИПК ). – 2 ч.

Библиография:

Държавните архиви. С., 2001 г.

Нейкова, А. Българската национална архивна система като централизиран модел – постижения, проблеми, тенденции. АП, кн. 3, 1997 г.

Държавните архиви. С., 2001 г.

Трашлиева, Л. български исторически архив при НБКМ - история и съвременност.сп."Известия на държавните архиви", кн. 80, 2001 г.

Личните документи като исторически извор. С.,1987г.

Тема девета(занятие 10)Международни организации и опазването и закрилата на документалната и културна памет на човечеството-Международен съвет на архивите(МСА) и Международна федерация на библиотечните асоциации(ИФЛА) към ЮНЕСКО и др..Архивите в Европа – 2 ч.

Библиография:

Лечева,М.Конференция за архивно сътрудничество в Европа.С приложение:Съветът на Европа и архивното сътрудничество с Международния съвет на архивите.Препоръка.сп."Архивен преглед",1994,кн 3-4.

Тема десета (занятие 11)Архиви, музеи и библиотеки - институции на паметта.

Библиография:

В.П.Козлов Музеи, библиотеки и архиви в системата на историческата памет.сп." Архивен преглед "кн.3-4,2004 г.

Тема единанадесета (занятие 12): Научна експертиза на ценността на документите и комплектуване на държавните архиви. – 2 ч.

Библиография:

Научни конференции по архивознание. т. 2, С., 1974 г.

Наредба № 1 на ГУА при МС за класифицирането, научно-техническото обработване, съхраняването и използването на документите в учрежденията, организациите и предприятията. ДВ. бр. 85/1982 г.

Методически кодекс. ГУА при МС. С., 1982 г.

Тема дванадесета (занятие 13): Съхранение, отчетност, научно-справочен апарат и използване на архивните документи. – 2 ч.

Библиография:

Научни конференции по архивознание. т. 6, С., 1987 г.

Петкова, Ст. Увод в архивознанието. С., 1994 г.

Методически кодекс. ГУА при МС. С., 1982 г.

Практическо занятие 2 (занятие 14) Посещение на Българската национална филмотека– 2 ч.

Контролно занятие 2 (занятие 15)Защита на реферати. Тест върху преминатия материал от блок 2 и обсъждане на резултатите от теста – 2 ч.

Форми на обучение /по теми/-теоретични лекции (24 ч.), практикуми (4ч.), защита на реферат (2 ч.)

Литература по темите:

1. Кузманова, М. История на архивите и организация на архивното дело в България. С., 1966.

2. Дуйчев, Ив. Лекции по архивистика. С., 1993.

3. Петкова, Ст. Увод в архивознанието. С., 2011гл.

4. Савов, Н. Към историята на българската архивистика. С., 1990.

5. Методически кодекс. ГУА при МС. С., 1982.

6. Закон за Националния архивен фонд. ДВ. бр. 57/13 юли 2007 г.

7. Наредба за реда за организирането,експертизата ,съхраняването и обработването, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции. ДВ. бр. 17/2009 г.

8. Речник на българската архивна терминология. Велико Търнво, 2002.

9. Научни конференции по архивознание. Т. 5. С., 1983.

10. Екимова, Т., Д. Минцев. Машинопис и документационна дейност. С., 1991.

11. Държавните архиви. С., 2001.

12. Кондукторова, А. Делова кореспонденция. Варна, 2005.

13. Романов, Д. А. и др. Правда об электронном документе. М., 2002.

14. Les archives electroniques. Manuel pratique. Paris., 2002.

15. Нейкова, А. Архиви и общество. С., 2007.

Средства за оценяване:

Не се предвижда текущо оценяване.

Курсът завършва с писмен реферат по материала от лекционния курс. Темите за рефератите ще бъдат предоставени до края на първия блок от лекции. Допуска се и предлагане на теми за реферат от студентите. Защитата на рефератите ще се извърши публично в последните четири часа на курса. Време за защита на всеки реферат – до 10 минути.

Критерии за оценка на рефератите:

-познаване на видовете документи, функциите на документите и процесите на работа с тях в деловодствата, учрежденските и държавните архиви;

-познаване на историята на архивното дело в България;

-познаване функциите и задачите на архивите;

-умение да се анализират документните системи;

-аргументирано отговаряне на въпросите по време на защитата.

ГРАФИК НА КУРСА:
ВИРТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ