OOOK505  Използване на компютрите за академични цели (за напреднали)Преподавател(и):

доц. Светла Манева  д-р

Описание на курса:

Анотация:
Да запознае студентите с изискванията и същността на общообразователния изпит за работа с РС в локална мрежа, за търсене на информация в интернет и ползване на електронна поща и за работа с Windows и MS Office (Word, Excel и PowerPoint) на РС. Кредитите се получават след успешно положени два контролни теста през семестъра, формиращи текуща оценка или след успешно положен общообразователен комплексен изпит по компютърни умения.

Студентите, които имат положителни оценки (най-малко 3) и на двете контролни през семестъра се освобождават от изпит с оценка от текущ контрол. Студентите, които имат слаба оценка или не са се явили на някое от двете контролни през семестъра ТРЯБВА, а студентите, които не са доволни от оценката си от текущ контрол, ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ НА КОМПЛЕКСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ НА ПЪРВАТА СЕСИЯ, СЛЕД СЕМЕСТЪРА, ПО ВРЕМЕ НА КОЙТО СА БИЛИ ЗАПИСАНИ В КУРСА.

Компетенции:
Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

Основните принципи за организацията на компютърните системи и принципите за компютърна обработка на информацията.

2) Могат:

Да използват компютър, притежават практически умения:

- за работа с операционната система Windows (работа с папки и файлове в локална мрежа),

- за ползване на електронна поща и на софтуер за търсене в Интернет, и

- за работа с приложенията Word, Excel и PowerPoint на MS Office (редактиране и форматиране на документ, използване на формули и функции, съставяне на диаграми, пренасяне на информация в слайдове).

Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения за работа с персонален компютър по информационни технологии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА КУРСА

1. Въведение в курса. Системата Moodle. MS Windows 7. Регионални и езикови настройки. Умения за работа в Интернет и локална мрежа.

Работа с MS Windows Live Mail или др. програма за E-mail.

2. Word 2010: Базови умения за работа в Word – настройка на страница, символи, абзаци, ползване на стилове.

3. Word 2010: Вмъкване на таблици, постоянни заглавия, номерация на страници, текстови полета и графични обекти. Бележка под линия.

4. Excel 2010: Форматиране, формули, функции, диаграми.

5. PowerPoint 2010: Основни изисквания.

Търсене и заместване в Word, Excel и PowerPoint.

6. Обмен на информация между различните приложения на MS Office. Упражнение – подготовка за I котролно.

7. I КОТРОЛНО

8. Формати за правене на професионални CV-та.

Word 2010: Автотекст и автокоригиране. Проследяване на поправки, коментари.

9. Word 2010: модификация и създаване на собствени стилове. Автоматично създаване на съдържание, индексен указател, използване на полета, други връзки. Списък с фигури.

10. Word 2010: Автоматично структурно номериране на няколко нива.

Вмъкване на прекъсвания и създаване на различни колонтитули.

Свързани документи (Mail Merge).

11. Excel 2010: Специално копиране, сортиране и филтриране, серии, относителни, абсолютни и смесени адреси, логическата функция IF.

12. PowerPoint 2010: Вмъкване на звуци и клипове в PowerPoint. Анимиране на текст и обекти в слайд. Чертане и модифициране на обекти. Създаване на хипервръзки и на бутони за навигация.

13. Обмен на информация между различните приложения на MS Office. Упражнение – подготовка за II котролнол

14. II КОТРОЛНО

15. Дискусия и предаване на курсовите работи.

Литература по темите:

БИБЛИОГРАФИЯ НА ОСНОВНАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА КУРСА:

Помощни материали в Moodle-NBU

От серията Step by Step (Стъпка по стъпка)

Microsoft Office System 2007/2010

Microsoft Word 2007/2010

Microsoft Excel 2007/2010

Microsoft PowerPoint 2007/2010

От серията "В лесни стъпки"

Microsoft Office System 2007/2010

Word 2007/2010

Excel 2007/2010

PowerPoint 2007/2010

Самоучител за работа с компютър, Майкъл Милър, СофтПрес, 2010

Средства за оценяване:

I) ОЦЕНЯВАНЕ:

1) Студентите полагат през семестъра два контролни теста, и разработват курсова работа по зададена от преподавателя или предложена от студента и одобрена от преподавателя тема.

2) Датите за провеждане на контролните тестове са обявени в MOODLE НБУ – „Програма на курса” и на адрес:

http://text500.nbu.bg/OOOK505_ORGANIZATCIONNI/ – "505Course_Program".

3) Всеки студент може да се яви на контролно само в обявените дати за това – на седмата лекция за I контролно и на четиринадесетата лекция за II контролно.

4) Студентите, които имат положителни оценки (най-малко 3) и на двете контролни през семестъра се освобождават от изпит с оценка от текущ контрол.

5) Крайната оценка за семестъра се формира по формулата:

50%*ТЕСТ1+35%*ТЕСТ2+15%*КУРСОВА РАБОТА.

6) Продължителността на контролните е 2 учебни часа по 45 минути

(1 час и 30 минути астрономическо време).

7) Студентите НЕ предалите курсова работа получават максималната оценка Мн. добър (5,00).

8) Студентите, които имат слаба оценка или не са се явили на някое от двете контролни през семестъра, ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ на комплексен практически изпит на първата сесия, след семестъра, (списъци с разпределение по дни, зали и часове ще бъдат публикувани в сайта на НБУ три дни преди изпита).

9) Студентите, които не са доволни от оценката си от текущ контрол, ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ на комплексен практически изпит на първата сесия, след семестъра, по време на който са били записани в курса за повишаване на финалната си оценка. Те трябва да заявят това писмено пет дни преди изпита в 122 стая І корпус.

10) Продължителността на изпита е 3 учебни часа по 45 минути

(2 часа и 15 минути астрономическо време).

11) По време на контролни и изпити студентите ИМАТ ПРАВО да ползват записки и литература.

12) В курса всеки студент ТРЯБВА да използва E-mail към сървъра на НБУ, който е създаден при записването му и е отразен в студентската справка.

II) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСОВАТА РАБОТА:

1) Темите за курсови работи са обявени в “505Course_Themes”. Студентите могат да предлагат и други теми, като ги съгласуват с преподавателя.

2) Ако курсовата работа е по тема от преподавания материал се представя на датата на лекцията според графика на курса обявен в “505Course_Program”.

3) Ако курсовата работа е по тема предложена от преподавателя или студента, се представя на последната лекция от курса или по уговорка с преподавателя.

4) Курсовата работа се представя пред колегите чрез 10 – 15 минутно изложение не по-късно от датата на последната лекция за семестъра.

5) На преподавателя се предава:

a) Разпечатан на хартия текст по темата от 2 до 5 страници, оформен по стандартите изучавани в курса.

b) Запис на дискета или CD на текстовия документ, форматиран по стандартите изучавани в курса и запис на презентация по темата ако има такава.

ГРАФИК НА КУРСА:
ВИРТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ