OOOK602  Научен текстПреподавател(и):

доц. Борислав Георгиев  д-р
проф. Мони Алмалех  д.н.
гл. ас. Владимир Игнатов  

Описание на курса:

Анотация:
Общообразователен курс за умения по български език. Предназначен е за новоприети студенти, които:

1. Са показали висок резултат на диагностичния тест за умения по български език;

2. Изучават хуманитарни и социални науки, телекомуникации, информатика, право, публична администрация, политически науки и др. под.

Курсът разглежда научния текст като особен вид аргументативен текст, в който се формулират твърдения, подлежащи на доказване, описания или се представят експериментални изследвания.

Студентите, записали този курс, не се явяват на семестриален изпит, а успехът им се оформя изключително въз основа на текущото оценяване.

Компетенции:
След успешното завършване на курса студентите:

1. Умеят да създават свързан, смислен, стилово издържан и социално приемлив текст на български език;

2. Владеят основни похвати на научния тип мислене и ги прилагат при създаването на текст за академични цели;

3. Създават кратки научни текстове: реферати, анотации, резюмета и др.;

5. Създават кратка библиография по даден въпрос или могат да прилагат списък с използвана литература към курсовата си работа, подредена в съответствие с международните изисквания;

6. Оформят адекватно в графично и смислово отношение своя научен текст и могат да го представят, като използват съвременни мултимедийни средства;

7. Прилагат основни аргументативни техники при писането на научен текст и да умеят за защитават писмено и/или устно изложените възгледи.

Предварителни изисквания:
Висок резултат от диагностичния тест за умения по български език, постигнат през лятото по време на записването им за студенти в съответната програма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Научно мислене, образно мислене и всекидневно мислене.

2. Същност на понятието „наука”. Кога се изразяваме научно?

3. Как се изразяваме научно?

4. Същност на понятието „текст”. Научният текст като предмет на курса.

5. Основни характеристики на текста и тяхната формална и съдържателна проява при създаването на текста.

6. Основни кратки писмени научни жанрове: есе, реферат, анотация, резюме.

7. Основни кратки устни научни жанрове: презентация, доклад, дискусия, дебати, спор. Дебатът като философска категория.

8. Как успешно да правим Power Point презентация? Графични защити на смисъла в научния текст.

9. Трябва ли научният текст да е скучен и нечетивен? Учебникът като научен текст. Reader-ът (христоматията, сборникът) като научен текст.

10. Теза и аргументации в научния текст. Кога и защо цитираме? Как да оформяме цитатите си? Наистина ли „авторският текст е най-краткото разстояние между два цитата” (научен хумор)?

11. Теоретично, описателно и приложно научно изследване.

12. Бележки под линия, бележки в края на текста: кога кои видове бележки да използваме и защо?

13. Функции на индексите в научния текст. Видове индекси.

14. Глосарият (речникът на специфичните термини) в научния текст.

15. Цитирана литература, библиография и допълнителна литература в научния текст. Съдържанието в научния текст.

Литература по темите:

Аристотел. Реторика. София: Наука и изкуство, 1986 г.

Бънков, А. Логика. София, Наука и изкуство, 1974.

Георгиев, Б. Практикум по езикова култура: тестови задачи, алгоритъм за решаването им и коментари към тях за ученици, кандидат-студенти и студенти от всички. София: “Регалия-6”, 2002.

Георгиева, Е., Георгиев Б. Правописни упътвания за малки и големи. “Регалия 6”, (Поредица “Езикова компетентност” # 2). С., 1995/1998.

Кун, Т. Структурата на научните революции. София: Издателска къща “Петър Берон”, 1996.

Нов правописен речник на българския език. София: Българска академия на науките, Институт за български език и издателство “Хейзъл”, 2002.

Попов, Д. и др. Речник за правоговор, правопис, пунктуация. Атлантис.КЛ. С., 1998.

Правопис и пунктуация на българския език (съвременно състояние), В Станков (отг. ред.). Хейзъл. С., 1998.

Hacker, D. The Bedford Handbook for Writers. Boston, Bedford Books of St. Martin’s Press, 1991.

Nigel Gilbert, G. and Mulkay, M. Opening Pandora’a Box. A Sociological Analysis of Scientists’ Discourse.

Russel, B. Human knowledge. It’s scope and limits. London, George Allen and Unwin Ltd.

.

Средства за оценяване:

Три теста след приключване на всеки един раздел: текстоизграждане; до- и следтекстови информационни материали; теория на аргументацията.

В единия раздел се оценяват три практически разработки, оформящи крайната оценка от раздела:

- писане на анотация и резюме - 33%

- писане на реферат - 33%

- съставяне на библиографиs по дадена тема - 33%

ГРАФИК НА КУРСА:
ВИРТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ